کشف 22 کهکشان نامرئی با قدمت 13 میلیارد سالستاره شناسان موفق شدند با کمک تلسکوپ فضایی هابل 22 کهکشان نامرئی را کشف کنند که حدود 13 میلیارد سال از قدمت آنها می گذرد.


به گزارش خبرگزاری مهر،ستاره شناسان ژاپنی و آمریکایی در رصدخانه کارنگی موفق شدند با کمک رصدهایدستگاه "دوربین سوم زمینه عریض" تلسکوپ فضایی هابل 22 کهکشان نامرئی راکشف کنند که قدیمی ترین کهکشانهایی هستند که تاکنون شناسایی شده اند.

اینکهکشانها در 787 میلیون سال پس از بیگ بنگ زمانی که جهان هنوز بسیار جوانبود متولد شده اند و بنابراین سن این توده های کیهانی در حدود 13 میلیاردسال است.

به دلیل نامرئی بودن این 22 کهکشان، پرتوهای نوری که ازآنها ساطع می شوند نمی توانند در هیچ طول موجی دیده شوند و بنابراین درکآنها غیرممکن است.

این اولین باری است که سن این کهکشانهای تااین حد قدیمی محاسبه شده و ستاره شناسان توانسته اند ردپای هیدروژن حاصلاز لحظه بیگ بنگ را برای کشف آنها دنبال کنند.

به گفته ایندانشمندان، هیدروژن مهمترین شاهد برای کشف منشاء جهان است این عنصر درحدود 400 هزار سال پس از بیگ بنگ تشکیل شده است، در آن زمان دما شروع بهسرد شدن کرده است و الکترونها و پروتونها با هم ترکیب شده و این عنصر راایجاد کرده اند.

در حدود یک میلیارد سال پس از بیگ بنگ هیدروژن شروع به تشکیل ستاره ها در کهکشانهای اولیه می کند.

براساسگزارش ساینس نیوز، این ستاره شناسان با استفاده از یک نوع متفاوتف_*ل_ن*__رها توانستند طول موج این 22 کهکشان جهان جوان را پیدا کنند وموفق شوند پرتوهای بسیار ضعیف این کهکشانهای نامرئی را ردیابی کنند.