حجمگری٬ یا کوبیسم (به فرانسوی:‎Cubisme ) یکی از سبکهای هنری است.
کوبیسمدر فاصله سالهای ۱۹۰۸-۱۹۰۷ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتریدر مجسمهسازی ظهور کرد،که از نقاط عطف هنر غرب به شمار میآید.
ریشه واژه کوبیسم

واژهکوبیسم از ریشه Cube به مکعب اخذ شدهاست. این واژه را نخستین بار وکسل(Vauxcelles) منتقد هنری بکاربرد که نشانگر درک سطحی وی از این هنر در آنزمان است.

دوید هاکنی در کنفرانس دانشگاه هاروارد در ۶ فوریه ۱۹۸۶ در این مورد میگوید:
امروزهکلمه کوبیسم برای آنچه که براکس و پیکاسو انجام دادند عبارت بسیار سیه روزو بد گزینش شدهای است. در واقع این را وکسل، منتقد معروف، پایه گذاشت. اوداشت اتفاقی را که افتاده بود درک میکرد و فکر میکرد کوبیسم یعنی مکعبها و سطح ها. و این برچسبی بود که دیگر به آن زده شده بود. کوبیسم ماجرایمکعب ها نیست. این یک دید ساده انگارانه معمولی است که بشنویم کوبیسم ازراه نوعی هندسه به تجرید (آبستراکسیون) میرسد.
برگرفته از ترجمه لیلی گلستان از کتاب پیکاسو نوشته دوید هاگنی.

معرفی

کوبیستهاکوشش میکنند تا کلیت یک پدیده (وجوه مختلف یک شیء) را در آن واحد در یکسطح دو بعدی عرضه کنند، کوبیسم از این جهت مدعی رئالیسم بود، ولی نهرئالیسم بصری و امپرسیونیستی بلکه رئالیسم مفهومی.آنها همچنین در تلاشبودند تا ذهنیت خود را از اشیا و موجودات به صورت اشکال هندسی بیانکنند.از این رو آنچه را که در واقعیت است به گونهای که در چشمان ما قابلرویت است نمیبینیم.

مراحل

کوبیسم به دو مرحله تقسیم میشود:
کوبیسمتحلیلی از نقاشی های سال های 1909 تا 1911 پیکاسو و ژرژ براک نشأت گرفتهاست که موضوعات آن معمولاً اشیا درون آتلیه بودند. گیتار و آکاردئون براکاولین نقاشی از این سبک به شمار میآید.
کوبیسم ترکیبی۱۴-۱۹۱۲

تأثیرات

اینسبک جنبشی خلاق و زایا را به وجود آورد که به پیدایش حرکتها و سبکهایفراوانی در قرن بیستم منتهی شد،که از آن جمله فوتوریسم،اورفیسم،پوریسم(نابگرایی) و ورتیسم را میتوان نام برد.

کوبیسم را تحت تأثیر نقاشی هایسزان میدانند، البته براک و پیکاسو کوبیسم را کاری نو در نقاشیمیدانستند، همان طور که پیکاسو در سال 1939 گفته بود که «آنها به دنبالزبانی نو بودند»

صرف نظر از تعلق خاطر پیکاسو و براک به امپرسیونیسو استفاده از جهان بیرون به عنوان موضوع، آنها از این نظریه سورا و سزاننیز تبعیت میکردند که برای تأثیرگذاری یک نقاشیی باید شکل و شمایل اشیا وفضای انها را در بوم دگرگون کرد.

آنها همچنین با پرداختن به بخشکوچکی از جهان واقعی ، محدود ساختن نقش مایهها به موضوعات داخل آتلیه وپرهیز از فضای آزاد، تنوع اندک مضامین و مهم بود طرز بیان در برابر موضوعو محتوا، کرایشات سمبولیستی خود را نشان میدادند.
هنرمندان

بجزژرژ براک و پابلو پیکاسو که از آنها به عنوان آفرینندگان این سبک یاد شده،خوان گریس بخصوص پس از این دو و درقالب کوبیسم ترکیبی به خلق آثاری پرداختیکی ار مشهورترین آثار نقاشی دنیا، گرنیکا، اثر پیکاسو و در سبک کوبیسماست.

دلایل موفقیت

دلایل موفقیت و اقبال کوبیسم را میتوانموارد زیر اعلام کرد: شروع جنبش در مرکز هنری آن زمان، پاریس. گروهی ازهنرمندان پرشور که به دنبال زبانی نو بودند. نویسندگان و شاعرانی که باتوضیحات و تفاسیر خود در گسترش این زبان نو دخیل بودند. عرضه کردن طیفوسیعی از آزادی ها برای هنرمند مانند آزادی از بازنمایی دقیق واقعیت وآزادی در پرداختن به زبانی نو برای بیان دیدگاههای نو