به خرمشهر خوش آمديد، جمعيت 36 ميليون نفر
[JUSTIFY]جامجم آنلاين: از صبح تا حالا كه اين يادداشت را مينويسم شايد 1000 بار گذرتندم را به ياد آوردهام از روبهروي تابلوي سبز خوشامدگويي كه وقتي واردخرمشهر ميشدم، ديده بودمش: «به خرمشهر خوش آمديد، جمعيت 36 ميليون نفر.»

بههمراهم گفته بودم: «جمعيت اينجا كه 36 ميليون نفر نيست»! و او لبخند زدهبود كه: «خرمشهر كه آزاد شد، جمعيت ايران 36 ميليون نفر بود. اين تابلو رانصب كردند تا نشان دهند اين شهر متعلق به همه ايرانيهاست.» اما خرمشهر 70ميليون نفري نشد، آزاد كه شد، خيليها رفتند و يادشان رفت آبادش كنند،آنها كه ماندند هم يا دستشان براي خرم كردن دوباره خرمشهر خالي ماند ياتخصصش را نداشتند.

صبح تا همين حالا كه اين يادداشت رامينويسم، نامهاي را گذاشتهام كنار صفحه كليد رايانهام و تماشايشميكنم؛ نامهاي از طرف يكي از همميهنانم كه خودش را ع غ از خرمشهر معرفيكرده است.

او در نامهاش از خرمشهر پيش از جنگ نوشته، از وقتي كهكارون شيرين بود و شلوغ از كشتيهاي تجاري، زمين شلمچه از فراواني نخلهاهميشه سايه بود و خرمشهر شبكه فاضلاب داشت، پزشك داشت، بيمارستان داشت،بازار داشت، راهآهني سالم و كامل داشت، آب شرب داشت، ورزشگاه داشت و....آن روزها خرمشهر معتاد نداشت، بچههاي بيمار از آب شرب آلوده نداشت،محلههاي فقيرنشين نداشت، خرابههاي جنگ نداشت، نخلهاي خشك شده وماهيهاي مرده نداشت. آن روزها خرمشهر، خرمشهر بود.

ع غ ازخرمشهر به ما نهيب زده است كه چرا چشمهايمان را رو به شهرش بستهايم، كهچرا فراموشش كردهايم، كه چرا يادمان نميآيد 35 روز مقاومت خرمشهريها رادر برابر دشمن، كه چرا نمينويسيم با گذشت 21 سال از آتشبس با عراق، هنوزخرمشهر جنگزده است. نامه ع غ از خرمشهر پر از درد است، پر از گريه است،پر از تصاويري است كه شهريور امسال ما هم آنها را وقتي به خرمشهر رفتيمديديم و كاش ع غ از خرمشهر بداند كه ما همه آنچه ديده بوديم را نوشتيم وچاپ كرديم و صدها نفر از همميهنانمان از سراسر ايران با ما تماس گرفتند واز نگرانيهايشان درباره خرمشهر گفتند و در سوگ شهري كه دوستش ميداشتند،شريك شدند و ما در همه آن روزهاي پس از چاپ گزارش، چشم انتظار تماسي ازسوي مسوولان مانديم؛ اما....

نه! اين قصه گفتن ندارد؛ چاره فقطدعاست. پس بياييد با هم دعا كنيم معجزه شود و يك روز كه خرمشهريها چشم ازخواب گشودند، شهرشان را ببينند كه شده همان خرمشهر رويايي پيش از جنگ كهسرآمد همه شهرهاي ايران بود. بياييد با هم دعا كنيم كه....

تنظیم: مریم یوشی زاده[/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]