در اقدامیجالب از سوی یکی از شعب دادگاههای استان فارس مردی محکوم شد به همسرشسالانه 10 روز گل هدیه کند در غیر اینصورت با سه ماه و یک روز حبس مواجهخواهد شد.

بهگزارش خبرنگار مهر در شیراز، مردی با اتهام رها کردن زندگی مشترک و ترکنفقه و ضرب و شتم همسرش مورد تعقیب قرار گرفت و دادگاه پس از رسیدگی او رابه سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمدر جهت اصلاح ذات البین و تحکیم مبانی خانوادگی و زندگی مشترک محکومیتنامبرده را به مدت سه سال معلق کرد مشروط بر اینکه زوج دستورات زیر را بهمعرض اجرا بگذارد.

1-پرداخت به موقع نفقه زوجه و حسن معاشرت با وی


2-هدیه دادن یک شاخه گل به مدت سه سال هر سال ده روز، به نحویکه پایان نوبت دهم سالگرد ازدواج زوجین باشد


3- استفاده از نصایح یکی از علمای مذهبی به تشخیص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال


4- خودداری از استعمال سیگار و مواد دخانی


حکم صادره قطعی شده و پرونده این حکم جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

صدور احکام جایگزین حبس یکی از مواردی است که در دادگاه های استان فارس طی مدت اخیر در دستور کار قرار گرفته است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]