دانشمندان با انجام اسكنهاي مغزي جديد نشان دادند شادي ناشي از پيروزي در دو گروه پير و جوان به يك اندازه است اما جوانان از شكست بسيار بيشتر از افراد مسن وحشت دارند.

به گزارش پايگاه اينترنتي نيوساينتيست، "گريگوري لاركين" از دانشگاه "استانفورد" در كاليفرنياي آمريكا و همكارانش، با استفاده از اسكن "‪"fMRI‬ واكنش به پيروزي و شكست را در افراد بالاي ‪ ۶۵‬سال و جوانان ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۷‬ساله مقايسه كردند.

محققان با مطالعه گزارش شركتكنندگان در اين تحقيق و همچنين بررسي اسكنها دريافتند، فعاليت مغزي جوانان در هنگام شكست، در نواحي "اينسولا" و "كوديت" در مغز كه احساسات را پردازش ميكنند، به مراتب بيشتر از افراد مسن است.

اما فعاليت مغز در ناحيه پردازش احساسات در هنگام پيروزي در هر دو گروه و بدون توجه به سن آنها به يك اندازه گزارش شد.

"بندتو دمارتينو" از "مركز ولكام تراست" تصويربرداري از اعصاب در دانشگاه لندن كه در اين تحقيقات شركت نداشت گفت تجربه كه احساسات منفي را كاهش ميدهد، ميتواند سلامتي را افزايش دهد.

وي با اشاره به اينكه داشتن تجربه ميتواند روي تصميمگيري افراد مسنتر اثر بگذارد، گفت اگر افراد مسنتر دچار احساسات منفي كمتري شوند، اين بدان معناست كه آنان شكستها را به گونه متفاوتي پردازش ميكنند.

منیع: ايرنا