چهره طراحان گرافیک ایران

مرحوم استاد مرتضی ممیز

استاد محمد احسایی

استاد آیدین آغداشلو

استاد قباذ شیوا
استاد فرشید مثقالی

استاد پرویز بریرانی

استاد ابراهیم حقیقی

استاد مریم زندی

استاد ساعد مشکی

استاد مسعود نجابتی