کهکشانها از صدای ستاره های مرده انباشته شده اندمحققانموسسه تکنولوژیکی کالیفرنیا بر این باورند نشانه های رادیویی که بر رویرادار تلسکوپهای رادیویی به چشم می خورند در واقع اصواتی هستند که ازستاره های نوترونی که مدتها پیش مرده اند در فضا طنین انداز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشانههای رادیویی مرموزی که از بخشی خالی از فضا بر روی رادارها به ثبت رسیدهاست می تواند صدای ستاره هایی باشد که مدتها پیش مرده اند.

از دهه1980 تا کنون 13 نشانه رادیویی بر روی رادار تلسکوپهای رادیویی روشن شدهاند، این نشانه ها بر روی مناطقی ظاهر شده اند که هیچ ستاره یا کهکشانی درآن وجود ندارد و برای روزها یا ساعتها ادامه پیدا می کنند.

محققانموسسه تکنولوژی کالیفرنیا بر این باورند این نشانه ها می توانند اصواتبقایای حجمی وسیع از اجساد ستاره هایی نوترونی باشند که به شکلی نامرئی درجهان در حال پرسه زدن هستند. بیشتر کهکشانها از میلیاردها ستاره نوترونینامرئی برخوردارند. برخی از ستاره های نوترونی که تازه متولد شده اند بهدلیل چرخش سریع و غیرعادی و تابش امواج رادیویی قابل ردیابی هستند که باگذشت زمان این ویژگی خود را از دست داده و نامرئی می شوند.

به گفتهدانشمندان در صورتی که هر یک از ستاره های نوترونی در هر چند ماه انفجاریاز پرتوهای رادیویی از خود ساطع کنند شاید پس از جذب گازهای بین ستاره ایبتوان ستاره های نزدیک تر به زمین را ردیابی کرد. دانشمندان بر این باورندستاره های نوترونی بهترین پدیده برای توضیح دادن این نشانه های راداری بهشمار می روند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، نشانه های راداری ازطریق رادار تلسکوپ VLA در رصدخانه ملی رادیویی نجوم در نیو مکزیکو به ثبترسیده است و دانشمندان قصد دارند با استفاده از رصد خانه پرتو ایکس چاندرابه کشف موقعیت پالسهای رادیویی پرداخته و ویژگی های تابش ایکس را در ستارههای نوترونی مورد بررسی قرار دهند.