هم اکنون که تغییر نام خلیج همیشه فارس یکی ازمشکلات تاریخی و فرهنگی مورد بحث است نظر شما در مورد نام دریای مازندرانچیست؟ در حالیکه تمامی دنیا این دریا یا بهتر بگوییم بزرگترین دریاچه جهانرا دریای قزوین (CASPIAN) می شناسند و نام دریای مازندران نیز یکی ازنامهای معتبر در این زمینه است چرا ما مردم ایران نام این دریا را خزرمیگوییم؟
در زیر تاریخچه نام خزر را می خوانید:

خزرهامردمانی از نژاد ترکها بودند که در سدههای آغازین پس از اسلام (سده هفتممیلادی) در شمال دریای خزر و جنوب روسیه و بخشهایی از اوکرائین کنونی وقفقاز امپراتوریای را پایه گذاردند. آنها همسایهٔ خلیفهگری اسلامی وپادشاهی روم بودند. طبقه حاکم آنان پس از مدتی دین یهود را برگزیدند تا خود را از دید عقیدتی در برابر حملات اسلام و بیزانس مسیحی مدافعه کنند.
درباره تبار آنها اختلاف نظر وجود دارد.زبان آنها از شاخه زبانهای ترکی و نزدیک به ترکان بلغار دانستهاند.