دعواي امارات و عربستان بالا ميگيرد؛
طمع امارات، اين بار به خاك عربستان
پساز اين کار اماراتيها، سعوديها نيز اقدامات تند و تنشزايي را عليهاماراتيها انجام داده و فشارهاي بسيار و پنهان و آشکاري را بر آنان واردساختند و حتي برخي از اعضاي شوراي همکاري، سعي در ميانجيگري داشته و حتياميرنشين قطر نيز به امارات سفر کرد، ولي تاکنون اين تلاشها به نتيجهنرسيده و بر حجم تنشها افزوده شده است.[JUSTIFY]بابررسي روند حاکم امارات متحده و سياست تماميتخواهي اين کشور، مشخص ميشودکه اين کشور حاشيه خليجفارس، نه تنها با ايران درباره کمک به اراضي ادعادارد، بلکه در ديگر مرزهاي خود با همسايگانش نيز درگير بوده و حتي گاه بهدرگيريهاي مرزي و سياسي نيز منجر شده است.

به گزارش خبرنگار«تابناک»، اختلافات گسترده ميان امارات و همسايه مقتدر و وسيعش بر سرمناطق مرزي، منجر به رقابتهاي شديد و تنشزا براي به دست آوردن قدرت ومنافع اقتصادي بيشتر در منطقه شده است.

بنا بر اين گزارش، اقدامسعوديها در خرداد ماه 88 در انعقاد اجلاس مشورتي سران شوراي همکاري وانتخاب رياض به عنوان مقر بانک مرکزي خليجي بر خلاف درخواست و توقعامارتيها بوده است. اماراتيها نيز در واکنش به اين کار، در تصميمياعتراضي، کنارهگيري خود از پول واحد خليجي را اعلام نمودند. پس از اينکار اماراتيها، سعوديها نيز اقدامات تند و تنشزايي را عليه اماراتيهاانجام داده و فشارهاي بسيار و پنهان و آشکاري را بر آنان وارد ساختند و دراين راستا، حتي برخي از اعضاي شوراي همکاري، سعي در ميانجيگري داشته وحتي اميرنشين قطر نيز به امارات سفر کرد، ولي تاکنون اين تلاشها به نتيجهنرسيده و بر حجم تنشها افزوده شده است.

در اين باره بايد گفت کهتصميمگيري براي توقف رفتوآمد اماراتيها به سعودي با کارت هويت ملي ازسوي شخص وزير کشور نايفبن عبدالعزيز امضا و ابلاغ شده است. نويسندگان وتحليگران اماراتي، اين کار سعوديها را حرکتي در راستاي تضعيف امارات ووارد ساختن فشار بر آن براي اطاعت از دستورهاي سعودي و تنبيه آنميدانند. يکي از نويسندگان اماراتي از لندن با فرستادن مطلبي به شدت بهامير نايف، وزير کشور سعودي حمله کرده و او را فردي دانسته که بهترين راهبراي برخورد با امارات را بستن راهها ميداند.

بررسيهاي خبرنگار«تابناک» از ريشههاي اين اختلافات اساسي حاکي است، هرچند امارات وعربستان از سي سال گذشته آغاز شده و تاکنون نيز ادامه داشته، اما درماههاي اخير، تنش و رودررويي اين دو عضو شوراي همکاري خليج هميشه فارس وافزايش يافته است.

ريشه اختلافات اين دو کشور عربي عمدتا به دو محور اصلي بازميگردد:
محور نخست، اختلاف بر سر منطقه مرزي «غويفات» و محور دوم اختلاف و درگيري بر سر منطقه «العديد».

الف)اختلاف بر سر منطقه غويفات که منطقهاي استراتژيک است و داراي منابع نفتيذيقيمتي بوده و در شمال غرب امارات قرار گرفته و هممرز با قطر است. اينمنطقه در زمان حيات شيخ زايد توسط عربستان سعودي اشغال شده و اماراتيهاپس از آن بارها خواستار بازپسگيري اين منطقه با دستکم بهرهبرداري ازمنابع نفتي آن شدهاند که عربستان اين موضوع را رد کرده است. اين منطقهداراي بخشهاي نفتخيز به نام حوزه نفتي «شيبه» و «زاره» است که سعوديهاروزانه بيش از نيم ميليون بشکه نفت از آن برداشت ميکنند.

ب) منطقهالعديد که وصلکننده امارات به قطر است، ديگر نقطه مهم و مورد اختلافطرفين است که اماراتيها با مخالفت سعوديها براي استفاده از اين منطقهروبهرو شده و دو سال پيش که قصد ايجاد يک پل دريايي براي اتصال امارات بهقطر را داشتهاند، با اجازه ندادن سعوديها براي اين کار روبهرو شده و ازساخت آن بازماندهاند.

عربستان، علت مخالفت خود را گذر اين پل ازروي مرزهاي مورد اختلاف ذکر کرده است و در اين زمينه نيز وزارت کشورعربستان در تاريخ 30/5/88 اعلام کرد که ورود و خروج اتباع اماراتي بهعربستان با کارت شناسايي، متوقف شده و مسافران اماراتي بايد در راههايورودي به عربستان گذرنامه ارايه دهند.

علاوه بر اين اقدام (تقريبااز دو ماه پيش) عربستان در مقررات و دستورالعملهاي مربوط به ورودکاميونها از امارات، تغييراتي پديد آورده که صف چند کيلومتري ازکاميونها را در مرز امارات و عربستان ايجاد کرده است. (عربستان و اماراتاز دو سال پيش و بنا بر توافقنامه دوجانبه به شهروندانش، اجازه داده بودکه تنها با ارايه کارت شناسايي به کشور مقابل رفتوآمد کنند؛ البته طرفسعودي ادعا ميکند که بنا بر بند چهارم توافقنامه، امضا کنندگان از حقالغاي قرارداد يکطرفه، البته با اعلام قبلي برخوردارند، بر پايه بند چهار،هر يک از طرفين ميتواند سه ماه پس از اطلاع به طرف مقابل، به طور يکجانبهتوافقنامه را فسخ کند).

مديرکل گذرنامه وزارت کشور عربستان درهمين زمينه گفت: ما پيشتر به نقشه کشور امارات که بر کارتهاي شناساييشهروندان اين کشور حک شده، به ابوظبي اعتراض کرده بوديم و از راههايگوناگون از جمله کانالهاي ديپلماتيک و با فرستادن يادداشت رسمي ازاماراتيها خواستيم که اين نقشه را بنا بر واقعيت و وضعيت کنوني مرزهااصلاح کنند، اما آنها هيچ توجيهي به اين درخواست نکردهاند. امير نايف، درنامهاي همين درخواست را به آگاهي وزير کشور امارات سيفبنزايد رساند. ويبه سيفبن زايد گفت که اگر درخواست سعودي بيپاسخ بماند، مجبور خواهيم شدتا از ورود اتباع اماراتي به عربستان با ارايه کارت شناسايي جلوگيري کنيم.
اميرنايف، حتي در حاشيه نشست اخير وزراي کشور شوراي همکاري اين موضوع را مستقيم و شفاهي به سيفبنزايد اطلاع داد.

سعوديهاهيچ اشاره دقيقي به ايراد نقشه موجود روي کارتهاي شناسايي اماراتينکردهاند اما با توجه به سوابق، گمان ميرود مشکل، همان منطقه شيبه درمنطقه ساحلي بين امارات و قطر باشد که عربستان آن را اشغال کرده است. دولتامارات در نقشه روي کارتهاي ملي، خاک امارات را متصل به قطر رسم کردهاست. ميتوان گفت که در حقيقت، منطقه مورد منازعه به اندازهاي داراياهميت و ارزش هست که بدون توجه به ديگر مقولات، چنين تنشي را در روابطايجاد کند. سعوديها با تسلط بر منطقه حايل بين قطر و امارت، عملا ارتباطزميني و بخشي از ارتباط دريايي اين دو کشور را تحت کنترل خوددرآوردهاند. به اين ترتيب، قطر محاصره شده و هيچ عقبهاي به غير ازسعودي نخواهد داشت. البته امارات هم ارتباط مستقيم خود با قطر و بحرين رااز دست داده و علاوه بر اينها، عربستان هم بر منابع و ذخاير بزرگ نفت وگاز اين منطقه مسلط شده و هم اين که خودش را به تنگه راهبردي هرمزنزديکتر کرده است.

با اين حال، با توجه به موارد بالا، مشخصميشود انگيزه و طمع مقامات و دولت امارات متحده براي تصرف نقاط مرزيراهبردي و تصاحب اينها تنها مختص به جزاير سهگانه ايران نشده و اين کشورحتي با کشور همزبان و هممسلک خود عربستان نيز مشکلات اساسي و چالشي دارد.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]