هانافودا یک نوع ورقِ بازی ژاپنی است که در چند نوع بازی به کار میرود. معنی لفظی آن کارت های گل است.


دراین بازی ورق ها به ۱۲ خال مختلف به نشانه ۱۲ ماه سال تقسیم شده اند. هرخال با یک نوع گل مشخص است. و از هر خال (گل) ۴ کارت موجود است. از ۴ کارتمربوط به هر خال، ۲ کارت معمولی هستند و ۱ امتیاز دارند، یک کارت با نوارشعر روی آن ۲ امتیاز دارد و یک کارت ویژه ۱۰ یا ۲۰ امتیاز دارد.