فال ورق گونهای فالگیری است که، در آن از ورقهای بازی استفاده میشود.گفته شده که پیشینه فال ورق به مصر باستان میرسد و با باورهای کهن نسبتبه ایزد مصری دبیران یعنی ثوث ارتباط دارد. در اروپا این کار از سده ۱۴میلادی رواج یافت. یک دسته ورق استاندارد امروزی که در غرب به نام ورقانگلیسی-آمریکایی شناخته شده (یعنی دسته ورق ۵۴ تایی شامل چهار خال دل،خشت، گشنیز و پیک) میتواند برای گرفتن فال بکار رود ولی فالگیران حرفهایبا کاربرد اینگونه ورقها برای فالگیری مخالفند. ازاینرو دسته ورقهایویژهای برای افراد حرفهای درست شده که برای نمونه میتواند از ورقهایتاروت نام برد.
دسته ورق تاروت از ۲۲ ورق سرّی بزرگ و ۵۶ ورق سرّی کوچکتشکیل شدهاند. ۵۶ ورق کوچک همانهایی هستند که در ورقهای معمولی بازینیز حضور دارند (بعلاوه یک ورق صورت اضافی در هر خال) و ۲۲ ورق بزرگمعمولاً فقط در سری تاروت برای فالگیری بکار میروند. این ۲۲ ورق دربسیاری مواقع نشان دهنده سفری معنوی از خود به جهان بیرون ودوباره به خودهستند.