پوکر (در انگلیسی: Poker)، نام بازی فکری - تخصصی وگروهی است که با شانس و بلوف زدن بسیار همراه است. بازی پوکر نوعی از بازیورق و یکی از معروفترین و محبوبترین بازیهای قمارخانهای در سرتاسر جهاناست.


انواع مختلف بازی پوکر

بازیهای دارای کارتهای مشترک (Community Cards)
بازی «Texas hold'em» (تکزاس هولدم)
بازی «Omaha» (اوماها)

بازیهای اوماها و Stud در دونوع Hi , Hi/Low بازی میشوند. (بالا و بالا/پایین)
Five Card Draw (پوکر پنج کارتی - نوع رایج در ایران)

بازیهایی که هر کس تنها با کارتهای خود بازی میکند. مانند:
بازی «Razz» یا (رَز)
بازی «۷ Card Stud» یا (۷ دسته کارد)

بازیهای اوماها و Stud در دونوع Hi , Hi/Low بازی میشوند. (بالا و بالا/پایین)

انواع کم طرفداری از این بازی نیز وجود دارد که شامل لیست بسیار بلندی میشود. بعضی از آنها در زیر لیست شده اند:
بازی "Pineapple" یا (آناناس)
بازی «Crazy Pineapple» یا (آناناس دیوانه)


پوکر چینی

تاریخچه

بااینکه هیچ اطلاع دقیقی از آغاز بازی پوکر در دست نیست اما عده ای از تاریخنویسان به اشتباه معتقدند که این بازی از ریشه بازی ناس ایرانیان است کهتوسط دریانوردان ایرانی در نیواورلئان به دریانوردان آمریکایی و انگلیسیتعلیم داده شد و از آن زمان روند تکاملی خود را طی کرد و به شکل فعلی آندرآمد.[نیازمند منبع]

قوانین و رتبه بندی دستها و ورقها

نمودارمقابل به ترتیب شامل بهترین دست یعنی تاپ استریت فلش (Royal Flush) تابدترین دست ممکن بش (High Card)است که در بازی پوکر مورد استفاده قرارمیگیرد. گفتنی است که در بازی پوکر بهترین دست برنده میشود، بنابراین بهطور مثال دست (Full House) نسبت به (Flush) برتری دارد.
تاپ استریتفلاش (royal flush): این ترکیب بالاترین دست در رده بندی دستهای پوکر است.پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال (گشنیز٬ خشت٬ دل يا پیک):‏

A♠ ‏K♠ ‏Q♠‏ J♠ ‏10♠
استریت فلاش (استریت به معنای مستقیم یا ردیف است) (straight flush): پنج کارت پشت سر هم با یک خال (گشنیز٬ خشت٬ دل يا پیک):

‏‏‏‏Q♥ ‏J♥ ‏10♥ 9♥ 8♥
کاره ("Four of a kind" or "Quad"): چهار عدد از یک ورق:

‏‏K♣‏ K♦‏ K♥‏‏K♠ ‏9♥‏
فول (full house): سه تا از یک عدد و ۲ تا از عدد دیگر:

‏‏8♣ ‏8♦‏ ‏8♠ ‏K♣‏ K♠
رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:

‏‏K♠ ‏J♠ ‏8♠‏ 4♠‏ 3♠
استریت (straight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف (حتی اگر یک خال با بقیه متفاوت باشد):

‏‏5♦‏4♥‏3♠ ‏2♦ ‏A♦
سه (three of a kind): سه عدد از یک ورق:

‏‏7♣ ‏7♥ 7♠‏ K♦‏2♠
دو پر (two pair): دو عدد از دو ورق:

‏‏A♣‏ A♦ 8♥‏8♠‏ Q♠
دو (one pair): دو عدد از یک ورق:

‏‏9♥ 9‏♠ ‏A♣ ‏J♠ ‏4♥
بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی:

‏‏A♦ 10♦ 9♠‏ 5♣‏ 4♣

نحوه توزیع ورقها

درانواع Hold'em ٬ Omaha و Five Crad Draw یک دور در جهت حرکت عقربههایساعت بین بازیکنان می چرخد. توزیع کارت از نفر بعد از کارت پخش کن یابلندر شروع میشود و به هر نفر یک کارت داده میشود. سپس این کار یک دوردیگر (در Hold'em) یا سه بار دیگر (در Omaha) انجام میشود. (در Hold'emهر نفر ۲ کارت و در Omaha هر نفر ۴ کارت خواهد داشت.)


روند انجام شرط بندی (Betting):

حداقلمیزان پول لازم برای ورود به هر دور بازی چیپ (Big Blind) نام دارد. اولیننفر بعد از بلندر در جهت عقربههای ساعت باید نصف میزان حداقل (SmallBlind) را قبل از دریافت هر کارتی بپردازد و نفر بعد از وی کل مبلغ را(BigBlind). در واقع این دو نفر مجبور به پرداخت این مبالغ هستند. برای اختصاراز این پس از Big Blind و Small Bling به عنوان SB و BB یاد میشود.

بعد از توزیع کارت توسط بلندر٬ شرط بندی از نفر بعد از BB شروع میشود.

هر بازیکن برای ورود به بازی باید حداقل میزان BB را بپردازد یا در غیر اینصورت از آن دور بازی خارج شود و به اصطلاح جا برود (Fold).

حالت دیگر این است که شخصی با توجه به پتانسیل بالای کارتهای موجود در دستش میزان شرط را افزایش دهد (توپ زدن) (Raise).

حداقلمیزان Raise به اندازه یک BB است. از نظر حداکثر میزان Raise پوکر به سهدسته تقسیم میشود. Limit و No-Limit و Pot Limit در نوع Limit حداکثرمبلغ افزایش همان یک BB است و اینکار تا حداکثر ۴ دور انجام پذیر است. درنوع Pot Limit حداکثر به اندازه پولی که تا به آن لحظه در میان بازیپوت(Pot) جمع شده میتوان Raise توپ زد. در نوع No Limit محدودیتی درمیزان افزایش شرط نیست.

بعد از Raise هر بازیکنی باید به میزانآخرین شرط بپردازد تا بتواند در آن دور بازی شرکت کند. برای مثال اگر دریک دور٬ SB برابر ۱۰ و BB برابر ۲۰ است٬ اگر کسی مبلغ را به ۶۰ افزایشدهد٬ نفرات بعدی باید حداقل همان ۶۰ را برای حضور در بازی بپردازند.

مثال ۱ - تعداد افراد ۶ نفر

SB = ۱۰

BB = ۲۰

نفر اول بعد از BB جا میرود. (Fold)

نفر دوم ۲۰ دلار میپردازد. (Call)

نفر سوم ۲۰ دلار میپردازد. (Call)

نفر چهارم که همان نفر صاحب دیسک Dealer است جا میرود. (Fold)

نفر SB چون قبلا ۱۰ تا پرداخته است٬ برای ادامه باید ۱۰ تای دیگر بپردازد.

نفرBB در اینجا دارای دو انتخاب است. وی میتواند یا Check کند به این معنیکه چون قبلا ۲۰ تا پرداخته با اعلام موافقت خود با میزان شرط٬ آن دور شرطرا میبندد و وارد دور بعد میشویم. حالت دیگر این است که وی Raise میکندکه در این حالت کلیه افراد باقی مانده٬ باید به نوبت به میزان ما بهالتفاوت مبلغ جدید و ۲۰ تایی که قبلا پرداخته اند بپردازند تا قادر بهادامه بازی باشند. اگر کسی مایل به پرداخت مبلغ اضافه نیست Fold میکند واز آن دور بازی خارج میشود ولی پولی که تا آن زمان در بازی گذاشته را ازدست خواهد داد.

دور اول کارتهای اشتراکی: سه کارت با نام Flop

بعداز پایان دور اول شرط بندی٬ ۳ کارت رو میشود. این سه کارت متعلق به همهبازیکنان است. به این معنی که هر یک از آنان با اضافه کردن این سه کارت بهدو کارت موجود در دست خود یک دست ۵ تایی پوکر که در بالا لیست شده میسازد. بعد از نمایش Flop یک دور تازه شرط بندی٬ انجام میشود. در این دورنفر اول برای اعلام شرط SB است که بر اساس گردش عقربههای ساعت نفرات بعدیباید بازی کنند. باز هم مانند قبل هر بازیکن میتواند Check کند٬ Raiseکند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته یا Fold کند.

بعد از بسته شدن دور جدید کارت بعدی اشتراکی رو میشود.

دور دوم کارتهای اشتراکی: یک کارت با نام Turn یا Fourth Street

بعداز پایان دور دوم شرط بندی٬ ۱ کارت رو میشود. این کارت نیز همچون سه کارتقبلی متعلق به همه بازیکنان است. به این معنی که هر یک از آنان با اضافهکردن این چهار کارت به دو کارت موجود در دست خود و با ترکیب بهترین دست ۵تایی از ۶ کارت که در بالا لیست شده می سازد. بعد از نمایش Turn یک دورتازه شرط بندی٬ انجام میشود. در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB (یااولین نفر بعد از وی که در بازی حضور دارد) است که بر اساس گردش عقربههایساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن میتواند Check کند٬ Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته یا Fold کند.

بعد از بسته شدن دور جدید کارت پایانی اشتراکی رو میشود.

دور سوم کارتهای اشتراکی: یک کارت با نام River یا Fifth Street

بعداز پایان دور سوم شرط بندی٬ ۱ کارت که کارت آخر است رو میشود. این کارتنیز همچون چهار کارت قبلی متعلق به همه بازیکنان است. به این معنی که هریک از آنان با اضافه کردن این پنج کارت به دو کارت موجود در دست خود و باترکیب بهترین دست ۵ تایی از ۷ کارت که در بالا لیست شده می سازد. بعد ازنمایش River یک دور تازه شرط بندی٬ انجام میشود. در این دور نفر اول برایاعلام شرط SB (یا اولین نفر بعد از وی که در بازی حضور دارد) است که براساس گردش عقربههای ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن میتواند Check کند٬ Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته یا Fold کند.


درهر دور بازی اگر افزایش شرط توسط یک بازیکن منتهی به جارفتن یا Fold بقیهشود٬ نفر باقیمانده برنده کلیه پولهایی است که تا آن لحظه جمع شده است.

پساز رو شده کارت آخر یا River و پس از بسته شدن دور شرط٬ در صورتی که بیشاز یک نفر در بازی حضور دارند٬ Show Down یا دیدن دستها اتفاق می افتد. بهاین معنی که آخرین نفر که قبل از کارت آخر شرط را افزایش داده (و در صورتعدم افزایش٬ SB یا نفر اول بعد از وی که در بازی حضور دارد) کارتهایش رارو میکند و به ترتیب بقیه نیز همین کار را میکنند و بهترین دست پولهایموجود را میبرد.

اگر دو یا چند نفر دستهای مشابه داشته باشند٬ Split یا تقسیم پول انجام میشود.

بدیهیاست میزان افزایش مبلغ توسط شما به قدرت دست شما در هر لحظه یا استنباطشما از ضعف حریفتان با توجه به بازی وی تا آن لحظه بستگی دارد.

مثال ۲ (No-Limit Hold'em) - تعداد افراد ۶ نفر

SB: ده دلار

BB: بیست دلار

نفراول بعد از BB (علی) با دست ‏‏3♠ ‏2♦ جا میرود. (Fold) نفر دوم (بهزاد)با دست ‏‏Q♥ ‏J♥ بیست دلار میپردازد. (Call) نفر سوم (مجید) با دست A♠‏A♦ با شصت دلار افزایش شرط را به هشتاد دلار میرساند. (Raise) نفر چهارم(الهام) که همان نفر صاحب دیسک Dealer است با دست 5♠‏ 4♥ جا میرود(Fold). نفر SB (روشنک) چون قبلا ۱۰ دلار پرداخته است٬ برای ادامه باید ۷۰دلار دیگر بپردازد. وی با دست ‏K♠ ‏Q♠ هفتاد دلار دیگر میپردازد. نفر BB(مسعود) با دست ‏J♠ ‏4♥ جا میرود. نفر اول بعد از BB که قبلا جا رفتهاست. نفر دوم بعد از BB که قبلا با دست ‏‏Q♥ ‏J♥ بیست دلار پرداخته استشصت دلار دیگر میپردازد و دور شرط بندی بسته میشود. پول موجود در Pot:دویست و ۶۰ دلار

Flop:

‏‏A♣‏ 9♠ 7♠‏

نوبت بهزاد است.وی با ترکیب ‏‏A♣‏ 9♠ 7♠ ‏‏Q♥ ‏J♥ دست قدرتمندی نساخته است. بنابراین چکمیکند. مجید با ترکیب ‏‏A♠ ‏A ♦ A♣‏ 9♠ 7♠ دستی بسیار قدرتمند تا اینلحظه دارد. سه آس. وی ۱۰۰ دلار شرط میبندد. روشنک با ترکیب A♣‏ 9♠ 7♠ ‏K♠‏Q♠ دستی قدرتمندی ندارد ولی اگر یک پیک دیگر روی زمین ظاهر شود دستیبسیار قدرتمند خواهد ساخت. وی تصمیم میگیرد ۱۰۰ دلار برای دیدن کارت بعدیبپردازد. مجددا بازی به بهزاد میرسد. وی نه دست خوبی دارد و نه امیدیبرای بهبود دستش دارد. وی از خیر پولی که تاکنون سرمایه گذاری کرده میگذرد و جا میرود.

پول موجود در Pot: چهارصد و ۶۰ دلار

Turn:

‏‏‏10♠

Board:

‏‏A♣‏ 9♠ 7♠‏ ‏10♠

مجیدبا ترکیب A♠ ‏A ♦ A♣‏ 9♠ 10♠ با دیدن پیک سوم تا حدودی نگران این است کهروشنک با داشتن دو پیک در دستش به فلاش رسیده باشد. با اینحال وی ۲۰۰ دلارشرط میبندد. روشنک با ترکیب 9♠ 7♠ ‏K♠ ‏Q ♠10♠ دست بسیار قدرتمندی دارد.وی ۲۰۰ دلار را Call میکند.

پول موجود در Pot: هشتصد و ۶۰ دلار

River:

‏7♥‏

Board:

A♣‏ 9♠ 7♠‏ ‏10♠‏ 7♥‏


مجیدبا ترکیب A♠ ‏A ♦ A♣ ‏‏7♥‏7♠ تقریبا شکست ناپذیر است. روشنک تنها باید‏‏7♦ 7♣ داشته باشد تا با کاره هفت مجید را ببرد که احتمالی بسیار بعیداست. مجید تمام موجودی اش را ۱۰۰۰ دلار دیگر باشد به میان میگذارد.

روشنککماکان بهترین ترکیب ممکنش همان 9♠ 7♠ ‏K♠ ‏Q ♠10♠ است. دیدن یک Pair درکارتهای مشترک او را نگران کرده که نکند مجید به فول هاوس رسیده باشد. بااین حال وی موجودی باقیمانده اش را که ۱۲۰۰ دلار دیگر است را به میان میگذارد. البته از موجودی وی تنها ۱۰۰۰ دلار دیگر به میان میرود (برابر باآخرین موجودی مجید) و ۲۰۰ دلار برای خودش میماند.

مجید با ترکیب ♠‏A ♦ A♣ ‏‏7♥‏7♠ (Aces full of Sevens) روشنک را که دارای ترکیب 9♠ 7♠ ‏K♠‏Q ♠10♠ است (Flush King high) شکست میدهد.