بلاکاس (به انگلیسی: Blockus) یک بازی استراتژیانتزاعی است. این بازی بصورت ۲ الی ۴ نفره انجام میشود. برنارد تاویتیاناین بازی را ابداع نموده و اولین بار سال ۲۰۰۰ توسط کمپانی فرانسوی سکویامنتشر شده است.

انواع بلاکاس


بلاکاس کلاسیک
بلاکاس دو نفره
بلاکاس مثلثی
بلاکاس بزرگ

بلاکاسکلاسیک بر روی یک تخته مربعی شکل با ۲۰ سطر و ۲۰ ستون (در مجموع ۴۰۰ مربع)انجام میشود. جمعاً ۸۴ قطعهٔ بازی بصورت ۲۱ شکل در ۴ رنگ آبی، زرد، قرمزو زرد وجود دارند.

نحوهٔ بازی

قوانین بازی همهٔ انواع بلاکاس به شرح زیر است:
ترتیب بازی بر مبنای رنگها است: ابتدا آبی بازی را شروع میکند و پس از آن زرد، قرمز و سبز.
اولینقطعهٔ هر رنگ در یکی از گوشههای تخته گذاشته میشود. سپس قطعات جدید بایدبه نحوی بر روی تخته قرار گیرند که حداقل یک گوشهٔ آنها با قطعات همرنگقبلی در تماس بوده و هیچ وجهی از آن دو در تماس نباشند.
هنگامی کهبازیکنی نتواند قطعهای را بر اساس قوانین در تخته جای دهد، نوبت خود رابه نفر بعدی میدهد. هنگامی که هیچ بازیکنی نتواند قطعهٔ جدیدی در تختهبگذارد، بازی تمام میشود.

امتیازدهی

پس از پایان بازی،امتیازدهی بر مبنای قطعاتی که بازیکن در تخته نگذاشتهاست، انجام میشود.بازیکن به ازای هر مربع ۱ امتیاز از دست میدهد. اگر بازیکن تمام قطعاتخودش را در تخته گذاشته باشد، اگر آخرین قطعهٔ او تکمربع باشد، +۲۰امتیاز میگیرد، در غیر اینصورت +۱۵ امتیاز میگیرد.

جوایز

‎Best Game - The Brain Sports Foundation - Japan - 2005
Family Game of the Year- Sweden - 2004
Toy of the Year - Independent Toy Specialist - Australia - 2004
Best Strategy Games Finalist - Games Magazine USA - 2004
Game of the Year - Australian Games Association - Australia - 2003
National Association of Parenting Publications Award - USA - 2003
Top 10 Children's Choice Award Winner - Toy Testing - Canada - 2003
Good Toy Award - Japan - 2003
Game of the Year / Vuoden Peli - Finland - 2003
Dr. Toy Best Children's Products - USA - 2003
Astra Good Toy Award - USA - 2003
Boardgame Prize - Japan - 2003
Mensa Best Mind Game Award - USA - 2003
Parent's Choice Gold Award winner - USA - 2003
Platinium Award Oppenheim Toy Portfolio - USA - 2003
Spieletta Award Game Market - Japan - 2003
Toy Guide Jouets - Canada - 2002
Spiel des Jahres Auswahlliste - Germany - 2002
Super As d'Or - France - 2001
Grand Prix du Jouet - France - 2000