بازی آکاری (Akari) یا روشنکن (Light Up) در سال ۲۰۰۱ توسط نیکولی ایجادو توسعه داده شد. این بازی با وجود قوانین سادهای که دارد، دنیای پیچیدهمنطقی را در خود دارد.
بازی شامل جدولی از اعداد است که بعضی ازخانههای این جدول با تعدادی عدد پر شدهاست که راهنمای اصلی برای حل آناست. در این بازی، بازیکن با توجه به این اعداد و نیز قوانین موجود تعدادیاز خانههای جدول را با لامپ باید روشن کند، بطوریکه تمام خانههای دیگربا نور این لامپها روشن شوند.

قوانین
لامپهافقط باید در خانههای خالی جدول قرار بگیرند. ضمن اینکه عددها نشاندهندهتعداد لامپهای مجاز در خانههای افقی و مودی اطراف خود هستند.
هر لامپ خانههای جدول از خودش تا اولین خانه سیاه یا انتهای جدول را در سطر و ستونی که در آن قرار ارد روشن میکند.
تمام خانههای سفید باید روشن شوند، ضمن اینکه هیچ دو لامپی نباید روبروی هم باشند.