کاکورو : یک بازی منطقی عددی ژاپنی است که درسالهای اخیر با استقبال روبرو شدهاست.

پیشینه

کاکورو به شکل کنونی و به طور فراگیر در سال ۲۰۰۵ توسط روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شد.

جدول و حلهرجدول کاکورو از چند سطر و ستون تشکیل شده و میتواند ابعاد مختلفی داشتهباشد. در سمت چپ هر سطر یا بالای هر ستون یک عدد قید شده که نشانگر مجموعاعداد آن سطر یا ستون است. برای حل جدول باید از بین اعداد ۱ تا ۹، اعدادمناسب را برای هر سطر یا ستون طوری انتخاب شود که بدون تکرار هیچ رقمی درهر سطر یا ستون، مجموع اعداد هر سطر یا ستون با عدد نشان داده شده درابتدای آن یکسان باشد.