اجماع، کنسانسوس یا آئین وفاق عام در دو معناکاربرد دارد. اول به معنای توافقی عام میان اعضای یک گروه که با در نظرگرفتن آراء هر یک از افراد، چه در مرحله تصمیمسازی و چه در اقدامات پیروآن، به دست آمدهاست. و دوم نظریه و آئینی که برای دستیابی به چنین توافقیمورد استفاده است.
رسیدن به اجماع نیازمند توجه جدی به نظرات مطروحه هریک از اعضای گروه است. وقتی که تصمیمی بر مبنای اجماع اتخاذ میشود،میبایست به صلاحدید اعضا در اقدامات بعدی نیز اعتماد کرد.