معرفی رشته مدیریت کارآفرینیمقدمه : رشته مدیریتکارآفرینی از سال ۱۳۸۳ به صورت آکادمیک در دانشگاههای ایران مورد تدریسقرار گرفت. این رشته يك مبحث ميان رشته اي بوده و بحث اصلی دروس خلق ارزشافزوده، استفاده از فرصتها و راه اندازي كسب و كار است. دانشگاه تهران بهعنوان پیشگام این رشته در ایران اقدام به ایجاد رشته مدیریت کار آفرینی درگرایشهای مختلف نمود .

لیست دروس رشته مدیریت کارآفرینی

دروس پیش نیاز
اصول حسابداری
حسابداری صنعتی
بازاریابی و مدیریت بازار
حقوق بازرگانی
مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی
مبانی مدیریت کارآفرینی

دروس اصلی
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک کارآفرینی
رفتار سازمانی پیشرفته
تئوریهای پیشرفته مدیریت
مدیریت پیشرفته کارآفرینی

دروس اختیاری
مدیریت کیفیت
اقتصاد مدیریت
تحلیل محیط کسب و کار ایران
تحلیل محیط کسب و کار بین المللدانشکده کارآفرینی

اینرشته ابتدا در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه گردید ولی با مصوبهوزارت علوم و تحقیقات و فناوری و حمايت وزارت كار و امور اجتماعي دانشكدهاي جداگانه به نام دانشکده کارآفرینی از مهر سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را بهریاست سید مصطفی رضوی در محلی جدید آغاز كرد. هم اكنون رشته كارشناسي ارشدكارآفريني هم در دانشكده مديريت دانشگاه تهران و هم در دانشكده كارآفرينيدانشگاه تهران ارائه مي شود. رشته كارشناسي مديريت كسب و كارهاي كوچك كهبه ليسانس كارآفريني معروف است نيز در هر دو دانشكده ارائه مي شود. رشتههاي MBA و مديريت كارآفريني تنها رشته هايي هستند كه در دو دانشكدهدانشگاه تهران به طور موازي ارائه مي شوند.محل دانشکده کارآفرینی

این دانشکده در انتهای خیابان کارگر شمالی - خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم) قرار دارد .