تعاریف لجستیک
لجستیک یعنی مدیریت جریان کالا ،اطلاعات و یا هر نوعمنابع دیگر؛مانند انرژی یا انسانها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطهمصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی ( معمولاٌ درسازمانهای نظامی).

لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات ، حمل و نقل ،موجودی کالا، انبارداری، جابجایی کالا و بسته بندی و در مواردی نیز شاملامنیت نیز میشود.

لجستیک قسمتی از زنجیره تامین است که ارزش زمان و مکان را به آن را میافزاید.

اساس و ریشه لغوی

اینلغت ریشهای یونانی دارد و در موارد نظامی برای جابجایی جنگافزار ، مهماتو جیره غذایی در مواقع حرکت از مکان اصلی به سمت خط مقدم استفاده میشود.در زبان یونانی ، رومی و امپراطوری رم شرقی، نظامیانی وجود داشتند با نامLOGISTIKAS که وظیفه مسائل مالی و تقسیم مایحتاج بر عهده آنان بوده است.

دردیکشنری آکسفورد لجستیک به این صورت تعریف شده: قسمتی از علوم نظامی کهوظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی مواد و افراد و تجهیزات را دارد.

و در دیکشنری دیگری به این صورت تعریف شده است : مدت زمانی که برای مهیا کردن منابع مورد نیاز است.

همینطور لجستیک به صورت عمومی شاخهای از علوم مهندسی است که سیستمهای انسانی بجای سیستمهای ماشینی ایجاد میکند.

گسترههای مدیریت لجستیک عبارت هسنتند از:
لجستیک داخل مرزهای یک کشور
لجستیک داخلی
لجستیک خارج از مرزهای کشور

لجستیک نظامی

ILSIntegrated Logistics Support یا سیستم یکپارچه پشتیبانی لجستیک یکی ازسیستمهای به کاربرده شده در سازمانهای نظامی است برای اطمینان از سیستمساده پشتیبانی با نگرشی به سرویس تمام عیار مشتری مداری با پائین ترینهزینه و با اطمینان کامل و در دسترس بودن و همچنین قابل تعمیر بودن و دیگرنیازهای تعریف شده در یک پروژه .

در لجستیک نظامی: افسران لجستیکچگونگی و زمان جابجایی منابع را به محلی که مورد نیاز هستند را مدیریت میکنند. افرادی مانند هانیبال بارکا،الکساندر کبیر و دوک ولینگتون در منابعتاریخی به عنوان نوابغ لجستیک مطرح هستند.

مدیریت لجستیک

مدیریتلجستیک بخشی از زنجیره تامین است که طراحی ، نحوه اجرا و کنترل بهره وری وذخیره کالا و جریانهای جلو برنده و یا عقب رونده موثر ، ارائه سرویس ها ویا اطلاعات مرتبط از محل تولید تانقطه مصرف به طوریکه نیازهای مشتریان رابر آورده سازد را بر عهده دارد.

به شخصیکه بصورت حرفه ای در مدیریت لجستیک مشغول به کار است logistician میگویند.

چارتراینستیتوی لجستیک و حمل و نقل (CILT) در 1919 در انگلیس تاسیس شد و رویالچارتر را درسال 1926 تاسیس کرد. موسسات چارتر یکی از مهمترین بخشهایاموسسات در زمینه لجستیک و حمل و نقل هستند که وظیفه امتیاز دهی میزان کیفیخدمات حرفه ای را در مدیریت لجستیک بر عهده دارند.