امروزه رقابت بین بنگاههای اقتصادی افزایش یافته واین موسسات در رقابتی پیوسته در زمینههای کیفیت، قیمت و خدمات شرکتدارند: «رقابت هزینه ای». رقابت هزینهای یعنی ارایهٔ محصول یا خدمت باکیفیت و قیمت مورد قبول مشتری.مهندسی هزینه با تمرکز بر فعالیت هایاقتصادی (تولیدی، خدماتی و ...) در حوزههای پروژهای و فرایندی وبا توجهبه موارد زیر :مدیریت هزینه و بهبود کیفیت عوامل اصلی کسب سود.
مدیریت بر هزینهها مسئولیت همهٔ سازمان است، نه یک واحد.
خردمالی به عنوان تبلور جوهرهٔ ارزش آفرینی سازمان یعنی درست هزینه کردن :پارادایمی که با بهره گیری از مفاهیم و دانش های اقتصادی، مالی و ... بهبیشینه سازی ارزش و کمینه سازی هزینه ها در مجموعه فرایند های زنجیرهٔارزش ساز میپردازد و از طریق آن، دانش اقتصادی در تمامی سطوح سازماننهادینه میشود.

به رقابت پذیر کردن هزینهها میپردازد. ماموریت مهندسی هزینه
بالا بردن ظرفیت مسئله یابی و تحلیل عارضه.
شناسایی زمینههای کاهش راهبردی هزینه در کل زنجیرهٔ ارزش ساز (رویکرد واکنشی).
تعریف پروژههای بهبود و نظارت بر اجرای آن (رویکردآینده نگر و پیشگیرانه).

وظایف مهندسی هزینه
شناسایی شاخص های عملکردی : تعیین نظام بازخورمرتبط در فعالیت های مختلف سازمان و تاکید و تمرکز بر حذف هزینههای غیر مولد.
تکوین و توسعهٔ استاندارد های عملیاتی : تاکید و تمرکز بر بعد هزینه در فعالیت های مختلف زنجیرهٔ ارزش ساز.
تدوین راهبرد های اثربخشی هزینه : در قالب راهبرد های بهره وری و رشد و هم راستا با چشم انداز سازمان.
مهندسی ارزش پروژههای سرمایهای : ارتقاء ارزش حاصل از پروژهها در جهت افزایش اثربخشی سرمایه گذاری ها.
تحلیل ارزش فرایندهای کلیدی در سراسر زنجیرهٔ ارزش سازمان.
الگو برداری از سایر بخش هاو کسب و کارها در جهت مدیریت بهینهٔ هزینه.
تدوین برنامههای کلان اثر بخشی هزینه و پایش آنها.
عارضه یابی در سطح سازمان.