هالووین(هالوئین و هالوین هم نوشته شده) یکی از جشنهای سنتی مغربزمین است کهمراسم آن در شب ۳۱ اکتبر برگزار میشود. در آن شب معمولاً کودکان لباسهایعجیب و غیرمرسوم میپوشند و برای جمعآوری نبات و آجیل به در خانه دیگرانمیروند. جشن هالووین بیشتر در کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادامرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده نوزدهم با خودبه قاره آمریکا آوردند.
یکیاز نمادهای هالووین یک کدوتنبل توخالی است که برای آن دهان و چشم به صورتیترسناک درآورده شده و با روشن کردن شمع در درون کدوتنبل به آن جلوهایترسناک داده میشود.

تاریخچه
جشنهالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین روزی میان غربیان برگزارمیشود، بیان کننده اعتقاد پیشینیان آنان به جهان آخرت است. آخرین روز ماهاکتبر (نهم آبان ماه) زمان برگزاری یکی از جشنهای مذهبی در کشورهایاروپایی و آمریکایی است که به نام هالووین (Halloween) یعنی روز همهمقدسین معروف است. بنیانگذاران این جشن قوم سلتی بودند که سالها پیش ازمیلاد مسیح در ایرلند و شمال فرانسه زندگی میکردند. به روایت این قومآغاز سال میلادی اول نوامبر است و با این اعتقاد آخرین شب سال یعنی سی ویکم اکتبر را زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان قرار دادند و به این ترتیبجشنی برپا میکردند، همگی دور هم جمع میشدند، آتش میافروختند، قربانیمیکردند و هر کس هر غذایی داشت با دیگران قسمت میکرد و همگی بر سر یکسفره مینشستند چراکه بر این باور بودند که در این شب راه میان دو جهانباز میشود و ارواح درگذشتگانشان نیز در این جمع حاضر میشوند و ارتزاقمیکنند؛ پس کسانی که با سخاوت بیشتری در این جشن شرکت میکردند موردشفاعت درگذشتگان نزد خداوند قرار گرفته و تا پایان آن سال از گزند بدیهاو بلاها در امان میماندند.
ازدیگر مراسمی که در این بخش برگزار میشد که البته هر کدام بعدها تغییرکرده و به شکلی کاملاً دگرگون درآمد، میتوان به این موارد اشاره کرد:پوشیدن لباسهایی از پوست سر حیوانات، پیشگویی توسط کشیشان، خوردن سیب کهسمبل پومانا (خدای میوه و درخت) بود و بردن باقی ماندههای آتش و خاکستربه خانهها با این نیت که آنها را از بدیها و از سرمای زمستانی که در پیشبود در امان بدارد. در انتها کشیشها با شب زندهداری، دعا و نماز آخرینشب سال را به پایان برده و ارواح مقدس را از برزخ به بهشت رهمنونمیکردند. پس از گذشت سالیان دراز و با حمله رومیها به این منطقه آیینهالووین دچار تغییراتی شد که ورود مسیحیان کریستین به این سرزمین و اختلاطعقاید آنها به یکدیگر در این تغییرات بیتأثیر نبود تا آنجا که کمکم «شبهمه مقدسین» دیگر تنها متعلق به ارواح پاک نبود بلکه شیاطین و ارواح خبیثهرا نیز در این جشن حاضر میدانستند. از این رو برخی از مردم در جشنهالووین لباسهای عجیب و ترسناک میپوشیدند تا در برابر ارواح گناهکارایستادگی کنند و به شکلی نمادین آنها را ترسانده و از میان خود برانند.رفته رفته با شکل گیری زندگی شهری، کشاورزان تنها قشری شدند که مصرانه اینجشن را برگزار میکردند و برای آن به در خانهها میرفتند و طلب غذا وخوراک برای پذیرایی در جشن میکردند. در همین دوران موضوع تریت (رفتارنیک: treat) و تریک (حیله و نیرنگ: trick) پیش آمد، به این صورت که اگرکسی سخاوت به خرج میداد و چیزهای بیشتری به هالووین اهدا میکرد برای اویک کار نیک انجام میدادند و هر کس کالا یا خوراک قابل توجهی نمیداد اورا به سخره و بازی میگرفتند. اوایل سده ۱۹ بسیاری از ایرلندیها بهآمریکا مهاجرت کردند و به این ترتیب بسیاری از آیینها و اعتقاداتشان باردیگر دچار تغییر و تحول شد به عنوان مثال آمریکاییها حضور شیاطین و ارواحگناهکار در هالووین را بیشتر مورد استقبال قرار دادند و بیشتر سمبلهاییکه برای آن در نظر گرفتند ترسناک و خشن بود تا آنجا که شرارت و شیطنت دراین شب کاملاً عادی و معمولی به نظر میرسید. گاه پیش میآمد که راه مردمرا میبستند، به در خانهها سبزی و میوه پرتاب میکردند، با سنگ و کلوخدودکش خانهها را مسدود میکردند و دیگران را مورد آزار و اذیت قرارمیدادند با این عنوان که این اتفاقات ناشی از حضور ارواح موذی و شیاطیناست و آنها هستند که مرم را «تحریک» میکنند. این اعمال باعث شد برگزاریهالووین در آمریکا برای مدتی متوقف و مسکوت بماند و پس از آن برای اولینبار به طور رسمی در سال ۱۹۲۰ به شکلی متعادل در آمریکا، هالووین جشن گرفتهو به عنوان یک روز مذهبی شناخته شد. هر چند که باز هم این مراسم با آنچهدر ذهن و نیت پدیدآورندگان قدیمی آن بود بسیار متفاوت برگزار شد.

هالوویندر کشورهایی چون ایرلند و اسکاتلند همچنان یکی از روزهای مذهبی و محترم بهشمار میرود و با برگزاری این جشن کمکم به استقبال کریسمس و میلاد حضرتعیسی میروند.