مدیرعامل شرکت پارس کامتل از عرضه گوشیهای گرانقیمت سونی اریکسون در هفته آینده به بازار تلفن همراه خبر داد.«حسینپاینده» اظهار داشت: گوشیهای T715، YARI، AINO و IDOU که در لیستگوشیهای گران قیمت و جدید سونی اریکسون قرار دارد به زودی روانه بازارتلفن همراه میشود.

وی افزود: کاهش واردات گوشیهای سونیاریکسونتوسط این شرکت صحت ندارد و به موجب همین امر گوشیهای گران قیمت سونیاریکسون با گارانتی این شرکت وارد بازار میشود. وی ادامه داد: با شرایطفعلی و به دلیل گستردگی قاچاق توان رقابت برای در اختیار گرفتن سهم بیشتریاز این برند وجود ندارد.پاینده افزود: با توجه به شرایط فعلی شرکت پارسکامتل بیشترین واردات خود را در زمینه گوشیهای سونی اریکسون و الجی قرارداده است.