خداوند به حضرت آدم علیه السلام وحى كردكه: «من همه سخن را در چهار كلمه براى تو جمع مىكنم» (كه همین چهار دستور،جامع و فراگیرنده همه وظایف انسانى، و در بر گیرنده همه كمالات بشر است).

آدم: آن چهار كلمه چیست؟

خداوند: یكى از آنها از آن من است، و یكى از آنها، از آن تو است، و سومى از آن میان من و تو است، و چهارمى میان تو و مردم است.


آدم: خدایا! برایم شرح بده تا بفهمم.

خداوند، چهار موضوع فوق را چنین شرح داد:

1 - آن كه از آن من است، این است كه تنها مرا پرستش كنى، و كسى را شریك من نسازى.

2 - آن كه از آن تو است، این است كه پاداش عمل نیك تو را بدهم، در آن هنگام كه از همه وقت، به آن نیازمندتر هستى.

3 - آن كه بین من و تو است، این است كه تو دعا كنى، و من دعایت را به اجابت برسانم.

4 - و آن كه بین تو و مردم است، آن است كه: آنچه را براى خود می پسندىبراى دیگران بپسندى، و آنچه را كه براى خود نمى پسندى براى دیگران نیزنپسندى.

منبع : داستان های اصول کافی