1) قانون انگیزه: هرچه می گویید یا انجاممی دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدنبه موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدفرسید.2) قانون انتظار: اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهانپیرامون تان داشته باشید آن چیز بوقوع می پیوندد. شما همیشه هماهنگ باانتظاراتتان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورداطرافیانتان تاثیر می گذارد.


3) قانون تمرکز: هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید درزندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را برچیزهایی متمرکز کنید که واقعا طالب آن هستید.


4) قانون عادت: حداقل 95درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادتاست. پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت ما را تضمین می کنند در خودپرورش دهیم و تا هنگامیکه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیرارادیانجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.


5) قانون انتخاب:

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکارخود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آنچه برایمان اتفاق می افتد دردست خودمان است.


6) قانون تفکر مثبت: برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروریاست. شیوه تفکر شما نشاندهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.


7) قانون تغییر: تغییر، غیرقابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.


8 قانون کنترل: سلامتی، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامون مان به وجود می آید.


9) قانون مسئولیت: هرچه و هر کجا که هستید بخاطر آنست که خودتان اینطورخواسته اید. مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که بدست آورده اید و آنچهکه خواهید شد برعهده خود شماست.


10) قانون پاداش: عالم در نظم کامل بسر می برد و ما پاداش کامل اعمال مانرا می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. اگر ازعالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.


11) قانون خدمت: پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما بهدیگران رابطه ی مستقیم دارد. هرچه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگرانکار کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خودبیشتر پیشرفت می کنید.


12) قانون علت و معلول: هرچه به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی استو برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاعداشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هرکاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آنکه تصمیم بگیرید کهدقیقا چه می خواهید و سپس عمل کنید.


13) قانون ذهن: شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید.


14) قانون عینیت یافتن ذهنیات: دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درونشماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درونخود خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و اینتصویر ذهنی را تا زمانیکه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.


15) قانون رابطه مستقیم: زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بینطرز تفکر و احساسات درونی شما، و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیموجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت های شمابازتاب دنیای درونی شماست.


16) قانون باور: هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید به واقعیت تبدیل میشود. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید کهقبلا بعنوان باور انتخاب کرده اید. پس باید باورهای محدودکننده ای را کهمانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.


17) قانون ارزش ها: نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها واعتقادات شما هماهنگ است. آنچه که ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاددارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شمابه ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.


18) قانون تاثیر تلاش: همه امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گروسخت کوشی است. هرچه بیشتر تلاش کنیم، موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.


19) قانون آمادگی: در هر حوزه ای موفق ترین افراد، آن هایی هستند که وقتبیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجهآمادگی کامل است.


20) قانون حد توانایی: شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشتهباشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هرچه بیشتر کارکنیم کارآیی بیشتری پیدا می کنیم. اما باید اموری را برعهده بگیریم که درحد توانمان باشد.


21) قانون تصمیم: مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگیهر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفتهباشیم.


22) قانون خلاقیت: ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دستیابد. هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی مادر خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.


23) قانون استقامت: معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختیها، شکست ها و ناامیدی ها است. استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر بهاندازه کافی استقامت کنیم، طبیعتا سرانجام موفق خواهیم شد.


24) قانون صداقت:

خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزشها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترینها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.


25) قانون انعطاف پذیری: در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما درمورد روش دستیابی به آن ها انعطاف پذیر باشید. درعصر تحولات سریع و رقابتشدید، انعطاف پذیری از ضروریات است.


26) قانون خوشبختی: کیفیت زندگی ما را احساس مان در هر لحظه تعیین می کندواحساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامون مان مشخص می سازد، نه خودوقایع. هرگز برای اینکه تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست.کافیست گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته ایدتغییر دهید.


27) قانون تعجیل: ما همواره دوست داریم که هرچه زودتر به آرزوهایمانبرسیم، به همیت دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قرار هستیم.


28) قانون فرصت: بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگیبوجود می آید. پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ما است.


29) قانون خودشکوفائی: شما می توانید هرچه را که برای رسیدن به اهدافتعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید. آن هایی که می آموزند تواناهستند.


30) قانون بخشندگی: هرچه بیشتر، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید،خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلا انتظارندارید. شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیلخدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.


منبع : روزنامه ابتکار