گل زيباي کريم باقري، کاپيتانتيم فوتبال پرسپوليس كه چند هفته پيش مقابل تيم مقاومت شهيد سپاسي به ثمررساند نه تنها علاقهمندان به فوتبال و اين تيم ورزشي را به وجد آورد،بلکه انگيزهاي شد تا "آرش" يکي از بچههاي بهزيستي در جنوب تهران آن شببه خود ببالد که الگويي چون کريم باقري را دارد.

به گزارشخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از دوران گذشته تا کنون، پهلوانان وقهرمانان ورزشي که سري ميان سرها درميآوردند و کسي ميشدند، هم مورد توجهخاص و عام قرار ميگرفتند و هم از آنها به عنوان الگوهاي تاثيرگذار جامعهياد ميشد. مصاديق اين الگوپذيري در گوشه و کنار شهر بارها و بارها نمايانبوده است.

از همين رو است که اخلاق مداران جامعه هميشه در بوق"رعايت اخلاقيات از سوي قهرمانان" ميدمند و بر اين امر اصرار ميورزند.امروزه با گسترش وسايل ارتباط جمعي در خانواده هاــ به ويژه تلويزيون ــچه بخواهيم و چه نخواهيم، ستارههاي ورزشي گاهي اوقات از معروف ترين وشناخته شده ترين افراد براي نسل نو محسوب شده و حتي در ميان نوجوانان وجواناني که از احساسات بيشتري برخوردارند، به عنوان الگويي عاطفي، سرلوحهکارهايشان قرار مي گيرند. از همين رو است که تاکيد بر حفظ معيارهاي اخلاقيجامعه از سوي اين ستارها دوچندان شده و حتي شرايط عادي زندگي را نيز برآنها تنگ کرده است. اما چه مي شود کرد، آنها امروز ستاره اند. ستارههاييکه نمي توانند تنها براي خود زندگي کنند. آنها اکنون بخشي تاثيرپذير ازجامعهاند. بخشي که مي تواند الگوي "بهترين" براي نسل آينده ما باشد.

"آرشدهقان" پسر بچهاي است كه حدود 10 سال سن دارد و هم اکنون ميهمان مرکزبهزيستي غياثوند در جنوب تهران است. او هم مودب است و هم درس خوان. عاشقفوتبال است و طرفدار پرسپوليس. بي شک کاپيتان پرسپوليس نيز الگوي نخستزندگي او است. همانگونه که در نامهاش اشاره مي کند، چندي پيش گروهي ازبازيکنان فوتبال به مرکزي که او در آن حضور دارد، ميروند. لحظات بسيارخوبي بود. با هم گپ و گفتي ميزنند و فوتبالي بازي ميكنند. دست آخر همنوبت عکس هاي يادگاري ميرسد.

آن روز همانگونه که آرش درنامهاش اشاره مي کند، "فرهاد مجيدي"، از بازيکنان تيم رقيب (استقلال)، بهاين مرکز آمده بود که اين مسئله مورد حسادت او قرار مي گيرد اما، به هرحال گل بسيار زيباي باقري مقابل فجرسپاسي او را آن قدر به وجد ميآورد کهباعث مي شود نامهاي براي "کريم باقري" بنويسد.

نامهاي که باقلم صداقت نوشته شده و نشان مي دهد که يک ستاره ورزشي چگونه توانسته ازميان امواج ماهوارهاي، تلويزيون و برنامههاي ديگر بر قلب و روح يكنوجوان نفوذ کند و بر او اين چنين تاثير بگذارد.


متن کامل نامهي "آرش" به کريم باقري به اين شرح است:

«به نام خداوند مهربان

نام: آرش

نام خانوادگي: دهقان

سلام،اسم من آرش است و از بهزيستي غياثوند براي تو نوشتهام. من خيلي دوست دارمتو را ببينم و دوست دارم در آينده مثل تو باشم. مثل تو شوت بزنم. تو بازيبا مقاومت سپاسي گل قشنگي زدي و من با گل تو به بچهها پز مي دادم. راستشرا بخواهي من آن روز که فرهاد مجيدي آمد به بهزيستي ما، من خيلي حسادتکردم. ولي هميشه آرزو داشتم تو يا شيث رضايي را ببينم.

دوستدار تو آرش»
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]