يك بازي مبارزهاي نقشآفريني
روحهاي گمشده
سولكاليبر(SoulCalibur) يكي از پرافتخارترين بازيهاي سبك مبارزهاي است. تقريبا همهشمارههاي اين سري مورد توجه و استقبال منتقدين و بازيكنندهها قرارگرفتهاند. پس از ده سال، وقتي ماه پيش مايكروسافت نسخه دريمكستسولكاليبر را جزو بازيهاي دانلودي آركيد 360 گذاشت، باز هم استقبالزيادي از آن شد. البته اين كار تنها يك پيشدرآمد براي انتشار سولكاليبر4 بود؛ بازياي كه سبك مبارزهاي را يك قدم بزرگ به جلو برده است.
سولكاليبر 4 از آن دسته بازيهايي است كه براي كنسول خانگيتان بايد تهيهكنيد و هميشه داشته باشيد؛ چه علاقمند به بازيهاي مبارزهاي باشيد، چهبخواهيد قدرت گرافيكي ايكسباكس يا پلياستيشن خود را به دوستان نشانبدهيد و چه بخواهيد در گردهماييهاي خودماني با دوستان با يك بازي جالبسرگرم بشويد. اين بازي همه اين هدفها را برآورده ميكند.

تعدادكاراكترها و حالتهاي مختلف بازي در اين شماره بسيار بيشتتر از پيش است.بهجز بخشهاي داستاني، آركيد، موزه و تمريني، يك بخش جديد به نام <برجروحهاي گمشده> است كه احتمالا بيشتر زمان شما را به خود اختصاص خواهدداد. پس از اينكه در بخشهاي داستاني و آركيد توانستيد تجربه و مهارتلازم را كسب كنيد، ميتوانيد به برج روحهاي گمشده برويد. در هر طبقه اينبرج، چالشهاي مشكلي در انتظار شماست. براي مثال بايد يكي دو حريف را بدونخوردن هيچ ضربهاي از پا دربياوريد يا در يك زمان محدود به پيروزي برسيد.در ازاي برآورده كردن اين هدفها، بازي جوايز بسيار خوبي به شما ميدهد.

بخشطراحي شخصيت كه در شماره قبلي آن را ديده بوديم، در سولكاليبر 4 هم حضوردارد و بسيار بهتر و كارآمدتر از هميشه است. ميتوانيد جنگجوي دلخواهتانرا با هر شكل و قيافه و روش مبارزهاي بسازيد. بازي امكانات بسيار مفصليبراي ساخت شخصيت در اختيار شما گذاشته است تا بتوانيد دقيقا همان مبارزيرا بسازيد كه در ذهنتان هست. آيتمهايي نظر زره يا ديگر پوشيدنيهايي كهدر بخش برج ارواح گمشده جايزه ميگيريد توسط كاراكترها قابل استفاده هستندو قدرت و مهارت آنها را بيشتر ميكنند. به اين ترتيب همانند بازيهاي نقشآفريني، هر چه بيشتر سولكاليبر بازي كنيد، مهارت بيشتري بهدست ميآوريدو شخصيت قويتري خواهيد داشت.

از روند بازي چيزي نگفتيم چون نيازيبه تعريف ندارد. سبك و سياق شمارههاي پيشين سولكاليبر كاملا در اين قسمتهم پياده شدهاند. بيشتر فنهاي همه با فشار دادن همزمان يكي دو كليدانجام ميشوند و بهتر است بهسرعت تركيب مختلف دكمهها را بهصورت ميانبربراي دكمههاي پشتي دسته تعريف كنيد. طبق معمول سري سولكاليبر، شخصيتهابا سلاح با هم ميجنگند. با پيروزي در مراحل گوناگون و صعود از برج ارواح،ميتوانيد سلاحهاي جديدتر و بهتر براي كاراكترها پيدا كنيد.

سولكاليبرهمانند تكن يك بازي كاملا حرفهاي نيست. يعني اگر دو ماه بهصورت بيوقفهسولكاليبر بازي كنيد و همه چالشها را تمام كرده باشيد، باز هم احتمالاين وجود دارد كه پسر عموي كوچكترتان كه تا حالا دستش به سولكاليبرنخورده، در اولين مبارزه شما را شكست بدهد! چيزهايي مانند پرتشدن بيروناز زمين يا تمامكنندههاي يك ضرب اين احتمال را تقويت ميكنند.

تمامكنندههايكي از معدود چيزهايي هستند كه به مبارزهها اضافه شدهاند. در كنار خطسلامت شما يك سنگ رنگي ديده ميشود. هر بار كه دفاع كنيد اين سنگ از آبيبه سبز و سپس قرمز تغيير رنگ ميدهد. برعكس با هر حمله رنگ آن دوباره بهحال اول برميگردد. به اين ترتيب اگر ميزان دفاع شما بيشتر از حمله باشد،ممكن است اين سنگ قرمز شده و شروع به چشمكزدن بكند. در اين حالت حريفميتواند با يك ضربه شما را از پا دربياورد.
ضربههاي تمامكنندهبهسبك فيتاليتيهاي مورتالكامبت با افكتهاي مخصوصي نمايش داده ميشوند.بهطور كلي با اين قابليت، كساني كه اهلگرفتن دكمه دفاع در طول مبارزههاهستند دچار مشكل اساسي ميشوند. از نظر گرافيكي سولكاليبر بسيار زيباست.ظاهر شخصيتها و دقتي كه طراحي آنها بهكار رفته چشم حرفهايترين گيمرهارا هم ميگيرد. تعداد شخصيتها و حركاتي كه هر كدام اجرا ميكنند بسيارزياد و متنوع است و بازي به اين زوديها خسته كننده نميشود. وجود سهكاراكتر از جنگ ستارگان (كه با هيچ عقل سليمي نميشود توجيهش كرد!) ازنكات جالب سولكاليبر است كه شما را آماده ميكند تا در شماره بعديمورتالكامبت، سابزيرو را به جان سوپرمن بياندازيد و تعجب نكنيد!


_________________