تابناک" – در حالی که در بحبوحه حوادث پس ازانتخابات ، همه توجهات مقامات رسانه ای ایران متوجه مقابله با خبر رسانیرسانه هایی هم چون "بی بی سی" و تلویزیون "صدای آمریکا" معطوف شده بود ، واز سویی دیگر این ایام با آغاز ماه مبارک رمضان و و جمع شدن خانواده هادور سفره های افطاری و تماشای تلویزیون مصادف شده بود ، فرصت به بهتریننحوی در اختیار یک شبکه ماهواره ای به نام شبکه فارسی 1 ، قرار گرفت .

بهگزارش خبرنگار "تابناک"، این شبکه ماهواره ای توانست از خلاء به وجود آمدهدر رسانه ملی ایران به دلیل عدم راضی کردن مخاطبان متنوع خود ، به بهتریننحو استفاده کند و به دور از جو سیاست زده ایران ، تمرکز خود را بر قشرجوان و حتی میانسال ایرانی متمرکز کند و ارزش های نوینی ـ و البته بیگانهبا فرهنگ و سنن ایرانیان ـ را به خانواده های ایرانی انتقال دهد.
درحالی که سازمان صدا و سیمای ایران ، مدعی بود که مردم ایران فرصت تماشایدو سریال بیشتر را در ماه مبارک رمضان ندارند ، این شبکه تلویزیونی سریالهای معروفی هم چون "ویکتوریا" و "جسور و زیبا" به همراه سریال هایی از کرهجنوبی را هر شب پخش می کرد ، برنامه هایی که هنوز هم ادامه دارد . شبکهفارسی 1 ، با دقت ، تعمد و وسواس خاصی، سریال هایی را برای مخاطب ایرانی وفارسی زبان پخش می کند که موضوع اصلی همه آنها روابط خانوادگی و زناشوییاست ، موضوعی که از قضا پاشنه آشیل هر جامعه ای می تواند باشد ، و عدممقابله و پاسخگویی در برابر آن می تواند انحرافاتی جدی در خانواده ها و درنهایت جامعه جوان ایرانی ایجاد کند.
به عنوان نمونه در یکی از اینسریال ها ، مخاطب با خانواده از هم گسیخته ای روبرو است که زن خانواده خودعاشق جوان دیگری شده است ، پدر خانواده با فرد دیگری زندگی می کند و دخترو پسر خانواده هم روابط نامعقولی در حیطه مسائل خانوادگی دارند و البته درسراسر این فیلم تاکید بر مثبت بودن و عرفی بودن این نوع مناسبات ناسالم میشود! موضوعی که در صورت تداوم و انتقال به جامعه و خانواده ایرانی ، بسیارمخرب تر و تاثیر گذار تر از برنامه های خبری "بی بی سی" و یا "صدایآمریکا" است .
به نظر می رسد در صورتیکه از مباحث روزمره سیاسی بگذریممتوجه خواهیم شد که، اگر جامعه جوان ایرانی ـ در غیاب همه نهادهای انتقالارزش ـ به حال خود رها شود ، این رهایی برای پیدا کردن جهت خود را بهمنابع تولید ارزشی خواهد رفت که او را اقناع کند و این آغاز خود بیگانگیجامعه و تجزیه اخلاقی آن خواهد شد.
هرچند از زمان تشدید فعالیت اینشبکه ماهواره ای تاکنون برخی سایت های خبری و دیگر رسانه های سایبر ومکتوب به نحوی سعی در گوشزد کردن خطر فعالیت این شبکه ماهواره ای داشتهاند اما به نظر می رسد چه در خصوص این شبکه و دیگر شبکه های ماهواره ای کهبا رویکرد های غیر سیاسی و هدف قرار دادن بنیان خانواده و ارزش های جامعهایرانی، آثار تخریبی کوتاه مدت و دراز مدتی دارند برنامه مشخصی از سویمسئولین امر وجود ندارد.
باید اذعان بداریم که در دنیای امروز که رسانهو ارتباطات رسانه ای جای بسیاری از نهاد را در حفظ و ایجاد ارزش های جامعهگرفته است، مبارزه سخت که یکی از نمود های عینی آن ارسال پارازیت بر رویشبکه های ماهواره ای است کارایی لازم را ندارد بلکه رسالت نهاد هایی چونصدا و سیما، گروه های مرجع مردمی و رسانه ها این است که ظرافت های کاریاین شبکه ها در هدف قراردادن بنیان های خانواده و ارزش های جامعه ایران رابرای مردم تبیین و از دیگر سو شبکه های مختلف صدا و سیما با مخاطب شناسیبهتر و ارائه برنامه های متنوع، غنی و جذاب اجازه نفوذ چنین رسانه هایی رادر جمع خانواده ها ندهند.
لازم به یادآوری است که، این شبکه متعلق بهکمپانی "نیوزوکورپوریشن" تحت تملک "رابرت مرداک" است که اداره مرکزی آن درنیویورک واقع شده، علاوه بر رسانههای دیداری و شنیداری، بیش از صدروزنامه و مجله نیز در سراسر جهان منتشر میکند که از آن جمله آنهامیتوان به "دیلی تلگراف"، "والاستریت ژورنال"، "سان"، "تایمز" و "ساندیتایمز"، "نیویورکپست" و ... اشاره کرد. مجموعه انتشاراتی "داوجونز بورس"ایالات متحده نیز تحت تملک این غول رسانهای قرار دارد.
مجموعهفیلمسازی "فاکس" و شبکههای تلویزیونی "فاکس" و "فاکس نیوز" در مالکیت"نیوزکورپوریشن "است. مجموعه تلویزیونی - خبری "اسکای" انگلستان نیز متعلقبه این شرکت است. سایت شبکهی اجتماعی "مای اسپیس" نیز در تملک این شرکتاست.