شنيده بوديم بعضي قبايل بدوي آفريقائي آدمخوار هستند. ولي تصورمان اين بودكه اين شايعه بيشتر در داستانها و افسانههاي خيالي مصداق دارد و بعيد استكسي را بتوان يافت كه صحنههاي آدمخواري توسط «بشر» را ديده باشد. با اينحال مطالعه رويدادهاي تاريخ معاصر بعضي كشورهاي آفريقائي نشان ميدهد كهنه تنها اين پديده غريب نيست بلكه حتي ميتوان امپراطوري را در آفريقايافت كه « آدمخوار » بوده است. اين شخص « ژنرال بدل بوكاسا » ديكتاتورپيشين كشور « آفريقاي مركزي » است.«آفريقاي مركزي» از جمله كشورهايآفريقائي است كه از شمال به چاد، از جنوب به كنگو و زئير، از مشرق بهسودان و از مغرب به كامرون محدود ميشود. اكثر مردم آن مسيحي هستند وفرانسه، زبان رسمي آنهاست. «بانگي» پايتخت آفريقاي مركزي است. اين كشور در1960 استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.
امپراطورياد شده در 1966 با كودتا عليه « ديويد داكو » پسر عموي خود، قدرت را درآفريقاي مركزي به دست گرفت و در 1979 با كودتاي متقابل « ديويد داكو » وشورش عمومي مردم ساقط شد.
« ژنرال بدل بوكاسا » در 22 فوريه 1921 متولدشد. پدرش در سال 1927 درگذشت و با فوت مادرش 12 يتيم بر جاي ماند. بوكاسايجوان همراه برادرها و خواهرهايش تحت مراقبت پدر بزرگش قرار گرفت. او درمدارس ميسيونهاي فرانسوي تحصيل كرد. در ابتدا كاتوليكي با حرارت بود كهميخواست كشيش شود. عموي وي جزء بنيانگذاران جمهوري آفريقاي مركزي بود وليبوكاسا در جنگ جهاني دوم به سربازان فرانسوي پيوست.
او در دوران تحصيلبا شخصيت ناپلئون آشنا شد و از همان زمان شيفته او شد. اين علاقه دربسياري از تصميمات بعدي او اثر گذاشت. به طوري كه تاجگذاري خود را طبقالگوي تاجگذاري ناپلئون در پاريس ترتيب داد! به شدت به رهبران فرانسه عشقميورزيد. به طوري كه ژنرال دوگل را پدر خود ميخواند. او وقتي كه درمراسم تدفين وي شركت كرد به شدت ميگريست و ميگفت: «يتيم شديم». وي درارتش فرانسه در خدمت ژنرال دوگل كار كرد و به درجه سرگردي رسيد.
بوكاسادر 1966 يعني زماني كه فرمانده كل قوا بود با بركنار كردن پسر عمويش،داكو، در يك كودتاي تقريباًً بدون خونريزي به قدرت رسيد و سپس داكو را بهعنوان مشاور خود برگزيد. يكي از اولين اقدامهاي او بعد از به قدرت رسيدندر 1966 قطع روابط با چين بود. او ادعا كرد كه چين در يك توطئه عليه رژيماو دست داشته است. چين بعداً اين موضوع را تكذيب كرد. بعدها روابط دو كشورعادي شد و در 1976 به عنوان ميهمان افتخاري در چين پذيرايي شد. بوكاسا بادرجه فيلد مارشالي دبير كلي حزب واحد كشورش، وزير دادگستري، دفاع خدماتغير نظامي، بيمههاي اجتماعي و خلاصه 14 وزارت از 16 وزارت كشور را در آنواحد بر عهده داشت! در 1976 اعلام نمود كه به اسلام گرويده است. سايرمقامات كشور نيز به وي تأسي جستند و كشور رسماً اسلامي شد. قذافي رهبرليبي و شيوخ عرب خليج فارس ميلونها دلار به وي هديه كردند. اما وي پس ازجمعآوري پول مورد نظر خود، از اسلام برگشت و دوباره مسيحي كاتوليك شد وكليه مقامات نيز از وي پيروي كردند! او سپس نام كشور را از جمهوري آفريقايمركزي به امپراتوري افريقاي مركزي تبديل كرد و سال بعد خود را امپراتوربوكاساي اول ناميد و پولهاي اهدايي كشورهاي عرب را صرف مراسم تاجگذاريبسيار پرهزينه خود كرد ! گفته ميشود هزينه تاجگذاري وي در 1977، يك چهارممجموع درآمد سالانه آفريقاي مركزي بود. بوكاسا در اجراي اين مراسم 340 تنشراب، شامپاين، خاويار و نيز 60 دستگاه اتومبيل ليموزين وارد كشور كردهاست. 1
بوكاسا سرانجام در سپتامبر 1979 زماني كه در ليبي به سر ميبرددر يك كودتاي نظامي از قدرت بركنار شد. رهبر كودتا ديويد داكو پسر عمويبوكاسا كسي بود كه در1966 هنگامي كه رئيس جمهوري افريقاي مركزي بود باكودتاي بوكاسا از كار بركنار و به مشاورت وي منصوب شد. در پي اين كودتابوكاسا عازم كشورهاي ساحل عاج و فرانسه شد. بوكاسا هنگامي كه در نوامبر1986 با فريب اطرافيان به كشورش بازگشت در فرودگاه دستگير و راهي زندان شداما 8 سال بعد، در سپتامبر 1994 در جريان يك عفو عمومي از زندان آزادگرديد. بوكاسا به قصاب افريقاي مركزي مشهور شده است. از جمله كساني كه درجلسات محاكمه بوكاسا براي شهادت عليه وي شركت كرده بودند آشپز و خدمتكارقصر وي بود. « فيليپ لينگرئيسا » آشپز بوكاسا در دادگاه گفته بود كه بهدستور بوكاسا اكثر مواقع گوشت مورد نياز غذاي امپراتور را از داخل فريزرشخصي وي كه حاوي گوشت بدن و پاي زنان مجرم و اعدام شده بوده است تأمينميكرده است.2 بوكاسا معتقد بود كه دون شأن يك امپراتور است كه از گوشتحيوانات تناول كند!
بوكاسا سرانجام در 5 نوامبر1996 در سن 75 سالگي درگذشت.

پى نوشت ها :

1ـ روزنامه كيهان، 13/6/72
2ـ روزنامه جمهوري اسلامي، ويژه نامه آخرين روز سال 1365.
منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی