از به هم پیوستن المان های الکتریکی«مقاومت(Resistor)، خازن ، سلف ، لامپ ، و ...) یا المانهای الکترونیکی«دیود، ترانزیستور، IC ،و... ) یا ترکیبی از آن دو که حداقل یک مسیر بسته ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود مدار بوجود می آید.
اگر عناصر تشکیل دهنده مدار ، الکتریکی باشند مدار الکتریکی نامیده میشود و اگر عناصر الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است .
هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:
1- یک منبع تغذیهالکتریکی مانند باتری یا ژنراتور

2- سیم های رابط : سیمها یا نوارهای ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل میشوند.

3-مصرف کننده یا بار«Load) :وقتی می گوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است ، که اتصال دهنده ها و سایر قطعات ، یک حلقه بسته را بوجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می شود .

شکل زیرمثال سادهای از نقشة فنی یک مدار الکتریکی است.

A:این علامت پیل الکتریکی است که نقش منبع تغذیه مدار ما را دارد.

B: علامت سیم هادی

C: علامت لامپ

D : علامت کلید در حالت باز

اگر کلید را در حالت بسته قرار دهیم مدار بسته میشود و جریان از لامپ عبور کرده و آنرا روشن میکند.