عجيب ترين تورهاي تفريحي- ماجراجويانه جهان معمولاًبسياري از شرکت کنندگان در اين تورها، هنگام رسيدن به نواحي ظاهراًغيرممکن براي عبور، شروع به گريه کردن مي کنند! اما اين لحظات براي مجريانتور چندان عجيب نيست.
زندگي کردن با کوسه هاي سفيد و عبور از وحشتناکترين و تنگ ترين غارهاي جهان مي تواند سوژه هاي جالب توجهي براي گردشگرانماجراجويي تلقي شود که ديگر ازشرکت در تورهاي تفريحي عادي کشور هاي مختلفجهان خسته شده اند! نکته جالب اين است که شرکت کنندگان درتورهاي عجيب،معمولاً با چشماني مملو از اشک و گريه روز خود را شب مي کنند! گوشي تلفنرا بر مي داريد و با شماره تلفن يک آژانس توريستي تماس مي گيريد که برايچند روز و چندشب اقامت در بهترين وشيک ترين هتل هاي يکي از مناطق جذابگردشگري جهان، بهترين محرک ها را ارائه کرده: غذاهاي متنوع، بازديد ازنقاط ديدني و شرکت در جشنواره هاي متنوع... چند روز و چند شب به پايان ميرسد و شما باانبوهي از خاطرات به خانه باز مي گرديد. اين، فرآيند عادي وتقريباً جهاني شرکت در تورهاي مختلف گردشگري است که البته نوعي قالب کليشهاي به خود گرفته است....حال تصور کنيد، در تور ماجرا جويانه اي نظير سفربه قطب جنوب، مناطق جنگ زده وحتي در حال جنگ و از همه جالب تر صحراهايسوزان آفريقا شرکت کرده ايد که در آن ها هيچ تکرار و کليشه اي ديده نميشود. اين گونه تورها فرمول هاي خاص خود را دارند که به جهت ذاتماجراجويانه شان، شرکت کنندگان در آن بايد حتماً بيمه عمر داشته باشند!

يک هفته در صعب العبورترين نواحي دنيا
يکياز تورهاي مملو از هيجان و حسن ماجراجويي، دوچرخه سواري در کوهستان هايصعب العبور مناطقي از جهان نظير بخش هايي از رشته کوه هاي آند و آلپ درآمريکاي جنوبي و اروپاست. در اين مناطق، دفاتر مختلفي مشغول به فعاليت اندکه پس از ثبت نام متقاضيان و دريافت هزينه هاي شرکت در تورهاي دوچرخهسواري در کوهستان، افراد را براي آغاز يک ماجراجويي بزرگ آماده مي کنند.اين تورها معمولاً به مدت 4 روز تا يک هفته برگزار مي شود و به دليل صعبالعبور بودن مناطق کوهستاني، گردشگراني که تمايل به حضور در اين تورهادارند، بايد فيزيک وقواي بدني مناسبي داشته باشند. اين تورها معمولاً درقالب تيم هاي 8 تا 10 نفره برگزار مي شود. گردشگران که به دو چرخه هايويژه ، کوله هاي مخصوص بسيار سبک و چادرهاي تک نفره مجهزند و به دوچرخهسواري از ميان جنگل هاي کوهستاني و عبور ازدل دره ها و لبه پرتگاه ها ميپردازند تا يکي از نفس گيرترين دوران هاي زندگي خود را تجربه کنند.

رها شده در قطب
درشمال کانادا، يعني جايي که دماي هوا به ميزان قابل توجهي پايين است،تورهاي يخ و برفي برگزارمي شود که تقريباً نمي توان نمونه اي براي آن درسراسر دنيا پيدا کرد. در اين تورها گردشگراني حضور دارند که براي تجربهلحظه به لحظه سفر، بايد در کلاس هاي توجيهي فشرده اي شرکت کرده و آموزشهاي لازم را ببينند. به عقيده برگزار کنندگان اين تورها، معمولاًگردشگراني در اين تورهاي ماجراجويانه شرکت مي کنند که تقريباً هر توري راکه بتوان درذهن متصور شد، تجربه کرده و اکنون به اين نتيجه رسيده اند کهبايد سراغ عجيب ترين ها بروند.
گردشگران پس از پرداخت مبالغي بين 2 تا4 هزار دلار براي دو تا سه روز شرکت در اين تورها و کلاس هاي توجيهيمربوطه، در قالب يک تيم و با استفاده از هواپيماهاي مخصوص راهي مناطقنزديک به قطب در شمال کانادا شده و پس از پياده شدن از هواپيما و طيمسافتي معين روي زمين و توده هاي يخي، خود را به پناهگاه هاي يخي ميرسانند که به علت سردي بيش از حد هوا هيچ گاه آب نمي شوند. آن ها از اينلحظه به بعد بايد به تنهايي سفر کوتاه مدت خود را در شرايط سخت و سرد آب وهوايي اين منطقه و پناهگاه هاي آن آغاز کنند.نکته جالب توجه اين است کههنگام ثبت نام اين افراد در تور، موافقت کتبي شرکت کنندگان از شرايطبرگزاري تور اخذ مي شود. تا در صورت مرگ هر يک از آن ها از شدت سرما و يخزدگي، باز ماندگان اش نتوانند هيچ گونه ادعايي را مطرح کنند. البته براياين که اين گردشگران بتوانند در برابر سرماي بسيار شديد هوا مقاومت کننداز لباس ها، جوراب ها و کفش هاي مخصوصي استفاده مي کنند که بدن را دربرابرسرماي شديد هوا مقاوم نگاه مي دارد.... اما کمي هم از سرگرمي هاي اينگردشگران ماجرا جو بخوانيد؛ در چنين مناطقي، ماهي گيري مي تواند تنهاسرگرمي به حساب آيد. براي اين کار بايد از مانعي به نام يخ کلفت سطحدرياچه عبور کرد که البته اين کار با استفاده از دستگاه ها و دريل هايمجهز به مته هاي بزرگ صورت مي گيرد. در کنار ماهي گيري، برخي از توريست هاشجاعت بيشتري از خود به خرج داده و (البته در حالي که پوشش هاي مخصوصي بهتن دارد) وارد آب بسيار سرد درياچه شده و به شنا کردن مي پردازند.... براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته در حين برگزاري تورهايي از اين دست، معمولاًگردشگران تمايلي به تجربه دوباره آن ندارند اما پس از بازگشت به خانه برايشرکت مجدد در آن لحظه شماري مي کنند....
نمونه مشابه برگزاري چنينتورهايي درمناطق آفريقايي و صحراي سوزان اين منطقه از جهان نيز ديده شدهکه البته در اين موارد، اداره کنندگان تور به جهت وجود خطرات زيادي ازجمله حيوانات درنده ، دورادور مشتريان خود را زير نظر دارند!

زندگي با کوسه هاي سفيد
يکيديگر از اين تورها عجيب و غريب، تورهاي تفريحي يک روزه در کنار کوسه هايسفيد آب هاي ساحلي منطقه کارائيب است. در اطراف اين آب ها اثري از کوسههاي سفيد که بسيار درنده وحشي هستند، نيست؛ با اين حال اداره کنندگان يکياز تورهاي گردشگري اين منطقه در ابتکاري جالب و با به دام انداختن چندکوسه سفيد در مناطق آبي ديگر جهان، آن ها را به منطقه اي در اطراف کارائيبآورد و در قفس هاي بسيار بزرگ و محافظت شده چند لايه اي نگهداري مي کنند.اين افراد برنامه هاي ويژه اي براي درآمد زايي ازاين اقدام خود دارند.گردشگران ماجراجويي که از شرکت در تورهاي تفريحي رايج در جهان خسته شدهاند، مي توانند با پرداخت بين يک هزار تا يک هزار و 800 دلار درتورهايتفريحي يک روزه زندگي با کوسه هاي سفيد لذت ببرند. اين گردشگران ابتدا درسه کلاس فشرده 10 ساعته تمرين غواصي شرکت کرده و سپس با طي کردن مسافتينسبتاً طولاني با قايق هاي تندرو، خود را به محل قفس زيردريايي کوسه هايسفيد مي رسانند؛ جايي که حداقل دو تا سه کوسه سفيد درنده و گرسنه درانتظار شان است! گردشگران مجهز به لباس هاي مخصوص غواصي و معمولاً در گروههاي چهار تا شش نفره وارد آب شده و بلافاصله وارد بخشي حفاظت شده از قفسکوسه هاي سفيد مي شوند. آن ها بي درنگ حملات کوسه ها به پوشش هاي حفاظتيرا مشاهده مي کنند. نکته جالب توجه اين است که اداره کنندگان تور که لحظهبه لحظه در کنار کردشگران وحشت زده قرار دارند، با ريختن مقادير قابلتوجهي از خون حيوانات ديگر در آب موجب تحريک بيشتر کوسه هاي مي شوند. اينتور معمولاً ازساعت 11 آغاز و تا 5 بعداز ظهر ادامه مي يابد... گردشگراندر چند نوبت وارد آب مي شوند و در اين ميان، ناهار مفصلي نيز در قايق تندرو نوش جان مي کنند.

نفوذ به غارهاي وحشت انگيز
منطقه کارائيبيکي از شگفت انگيزترين و در عين حال مرموزترين نقاط زمين است که به جهتتأثيرات آبي و موج هاي ساحلي ، حفره ها و غارهاي زيادي در ديواره صخره ايسواحل آن ايجاد شده است. در هزاران سال گذشته، عمق اين حفره ها بيشتروبيشتر شده تا اکنون به غارهايي با عرض و ارتفاع شايد يک متر تبديل شوند.اما نکته جالب توجه اين جاست که برخي مجريان تورهاي گردشگري از اين حفرههاي به اصطلاح غار، درآمدزايي کرده و با هدايت گردشگران ماجراجو به دلحفره ها، آن را با يکي از پر مخاطره ترين لحظات زندگي شان همراه ميکنند.طول اين حفره هاي بسيار تنگ و باريک عمدتاً تا چند صد متر نيز ثبتشده اما عرض و ارتفاع آن ها در برخي گذرگاه ها به زور به يک متر مي رسد.البته اداره کنندگان اين تورها به خوبي از مسير و نقشه آگاه اند و در حاليکه در بين هر چند گردشگر يک راهنماي خبره قرار گرفته، تور را به جلو هدايتمي کنند. اين تورها يک روزه هستند و اگر اشکال خاصي درطول مسير پيش نيايد،گردشگران تا پيش از غروب آفتاب از دل حفره هاي تنگ و تاريک خارج مي شوند.نکته جالب اين که معمولاً بسياري از شرکت کنندگان در اين تورها، هنگامرسيدن به نواحي ظاهراً غير ممکن براي عبور، شروع به گريه کردن مي کنند!اما اين لحظات براي مجريان تور چندان عجيب نيست.

در مناطق جنگلي

درنظربسيار عجيب مي آيد و باور کردن اش سخت است که تورهايي وجود داشته باشند کهگردشگران را به مناطق جنگ زده يا در حال جنگي نظير کابل وموگاديشو ببرندتا با ديدن مناطق آسيب ديده از جنگ، خوش بگذرانند! در اين تورها که برگزارکنندگان معدودي دارد، گردشگران بيمه عمر هستند. آن ها وارد صحنه اصلي نبردنمي شوند اما از دور شاهد درگيري ها بوده و صداي رد و بدل شدن آتشبار جنگرا مي شنود.

منبع:نشريه زندگي ايده آل