به گزارش خبرنگار سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، باشگاه خبرنگاراننوشت، سرهنگ مهرداد اميدي در اولين گردهمايي فعالان حوزه ميزباني وب، ثبتدامنه و مراكز دادهها؛ با بيان اينكه تدوين قانون جرائم رايانه اي از سال80 آغاز شد، گفت: اين قانون پس از هشت سال در مرداد ماه سال جاري تصويبشد. اين قانون بايدها و نبايدهايي را اعمال كرده است كه شامل افراد حقيقيو حقوقي مي شود. وي ادامه داد: اين قانون طبق مواد 21، 23 و 32 براياشخاصي كه خدمات وب را در قالب خدمات ميزباني و دسترسي ارائه مي كنند پيشبيني هايي را در نظر گرفته است. ماده 21 قانون جرائم رايانه اي صراحتا بهبحث محتوا اشاره دارد. پيش از اين در اين مورد ساز و كار قانوني وجودنداشت ولي در اين قانون ديده شده است. بر اين اساس دادستان كل كشور موظفشده است ليستهايي را تهيه و از كانالهايي كه لازم است ابلاغ كند كه اينمحتوا ف_ * ل*_ ت ر يا دسترسي به آن محدود يا مسدود شود.
معاونمبارزه با جرائم رايانه اي پليس آگاهي ناجا، پليس، مقامات قضايي و مراكزخدمات دسترسي را از بخشهاي مهم براي كشف جرائم رايانه اي ذكر كرد و اظهارداشت: همكاري اين مراكز مي تواند نتايج خوبي در زمينه كشف جرائم داشتهباشد كه براي اين منظور قانون، مراكز ارائه دهنده خدمات دسترسي را موظفكرده است تا اطلاعات كاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداريكنند.