فرود اضطراری هواپیمایی با 173 سرنشین


حوادث
-مقامات دپارتمان هوانوردی استرالیا از فرود اضطراری یک هواپیمایمسافربریبا 173 سرنشین در جنوب این کشور خبر داده و اعلام کردند: اینرویداد بهدلیل آتش گرفتن یکی از موتورهای هواپیمای مذکور رخ داد.

اینهواپیمایمدل A320 که متعلق به خطوط هوایی «جت استار» است، امروز هنگامبرخاستن ازباند فرودگاه «بریسبن» در شمال «سیدنی» به دلیل بروز آتشسوزیدر یکی ازموتورهایش مجبور به فرود اضطراری شد.
[JUSTIFY] اینهواپیمای مسافربری که 173 سرنشین و خدمه داشت بهسمت «نیوکاسل» در حرکتبود، اما خوشبختانه با فرود به موقع و گزارش خلبان،سرنشینان این هواپیمااز مرگ حتمی نجات یافتند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارش ایسنا،در گزارش رسمی کارشناسان هواییاسترالیا اشاره شده است که بروز نقص فنی وآتشسوزی در یکی از موتورهایسمت راست این هواپیما باعث فرود اضطراری آنشده است. با این حال، تحقیقاتدر این رابطه ادامه دارد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]گفتهمیشود، این حادثه درست چهار ماه پس از فروداضطراری هواپیمای مدل A330-200خطوط هوایی جت استار در جزیره «گوآم» دراقیانوس آرام رخ داد که در آنحادثه نیز به هیچیک از سرنشینان هواپیماآسیبی وارد نیامد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ازطرفی، در گزارش آژانس بینالمللی هوانوردی، نیز بهاین موضوع اشاره شده استکه وقوع حوادث هوایی در هواپیماهای ایرباس طیچند دهه اخیر، به یک معضلاساسی برای صنعت هوانوردی جهان تبدیل شده است.به طوری که در پی سقوط یکهواپیمای مدل A330-200 خطوط هوایی فرانسه دراقیانوس اطلس در 31 مه سالجاری میلادی، تمامی 228 سرنشین آن جان خود رااز دست دادند.[/JUSTIFY]