راکتور زاینده سریع چیست؟
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]در راکتور خود سوخت زای سریع(LMFBR/FBR) در مقایسه با راکتور های حرارتی،با کارایی بالا تری مورد استفاده قرار می گیرد. راکتور های حرارتی یک سومانرژی گرمایی حاصل از سوخت اورانیم را به نیروی الکتریسیته تبدیل می کنند.زایدات سوخت اورانیم در راکتور های حرارتی را می توان در راکتور های خودسوخت زا به عنوان سوخت به کار برد، زیرا که در این نیروگاهها از مخلوطاورانیم و پلوتونیم به عنوان سوخت استفاده می کنند که فقط حدود یک پنجاهماین سوخت پلوتونیم است.
هسته پلوتونیم به آسانی شکافت پذیر است و واکنشزنجیره ای در سوخت پلوتونیم به آسانی ادامه پیدا می کند؛ در نتیجه در نیروگا های سریع دیگر نیازی به شتابگیر (کند کننده سرعت نوترون ها ) نیست.راکتور های خود سوخت زا کوچک هستند و مقدار فراوانی گرما تولید می کنند.در این نوع راکتور از سدیم مایع به عنوان خنک کننده استفاده می شود.امتیاز ویژه استفاده از سدیم مایع آن است که این ماده با بازده بسیار بالاتری گرمای راکتور را خارج می کند؛اما مشکل اصلی استفاده از سدیم مایع درآن است
که این ماده در اثر تماس با آب به سرعت آتش می گیرد.
گرمای حاصل از تحریک [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]درهسته، راکتور سدیم مایع را که به عنوان خنک کننده به کار می رود، گرم میکند .سدیم مایع داغ به محلی که ماده خنک کننده ثانویه(که آن هم سدیم مایعاست) قرار دارد تلمبه می شود. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ثانویه آب را گرم کرده و آن را به بخار تبدیل می کند. بخار آب نیز مولد توربینی را به کار می اندازد.
سوخت راکتور:
هسته یا مغز یک راکتور سریع را می توان با پوششی از اورانیم-238 پوشاند.
وقتیاورانیم-238 به وسیله نوترون ها بمباران شود،تدریجاً به پلوتونیم تبدیل میشود.راکتور های خود سوخت زا به راکتور های سریع پرور هم مشهور هستند. اینراکتور ها از آن جهت به این نام معروف شده اند که عملاً در آنها سوخت تازهاز جنس پلوتونیم به دست می آید؛ یعنی در این نوع راکتور مقدار سوختی کهتولید می شود بیشتر از سوخت مصرفی است.

مزایای راکتور های زاینده سریع
•عدم نیاز به [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
•استفاده از مشخصه بسیار عالی برداشت حرارت توسط سدیم
•عدم واکنش سدیم با اورانیم و توریم
•سوخت می تواند از طریق فلز مایع محصور شود
معایب راکتور های زاینده سریع :
•سدیم شدیداً با آب و هوا وارد واکنش می شود.
•اثر سوء تابش پرتو ها به جز در مورد مایع ذوب شده یک مسأله جدی است.
•سدیم باید شدیداً از مجاورت با اکسیژن بر حذر داشته شود.
• تنش حرارتی بالا طراحی مخزن راکتور و مولد بخار را پیچیده می کند.
•جابجایی و سوخت گذاری خیلی مشکل است.
• سدیم توسط بمباران هسته ای شدیداً رادیو اکتیو می شود.
• احتیاط های ویژه به منظور عدم نشست سدیم از مدار اولیه و ثانویه و
تماس آن با آب و هوا باید به عمل آید.
• راهای مناسب برای حرارت دادن خنک کننده در صورت منجمد شدن
باید در نظر گرفته شود.
راکتور زاینده سریع:BN-600
BN-600یک راکتور زاینده سریع با خنک کننده فلز مایع با قدرت الکتریکی 600مگا وات از نوع مخزنی تانکی است که توسط روسها طراحی و ساخته شده است. دراین راکتور هم سه مدار شامل مدار اولیه و مدار ثانویه با خنک کننده سدیموجود دارد. آب و بخار در مدار سوم در گردش هستند. برداشت حرارت از قلبراکتور توسط سه مدار گردشی مستقل صورت می گیرد که هر یک شامل پمپ اولیهسدیم، دو مبدل حرارتی و پمپ سدیم ثانوی با تانک بزرگ واقع شده در مسیربخار، تانک اضطراری، مولد بخار ،توربین چگال ساز با سیکل استاندارد وژنراتور است. استفاده از سدیم به عنوان خنک کننده برای واحد 3 این مدار هاسیستم های ویژه ای را مثل وسایل گرم کننده الکتریکی، پمپ های القایی،سیستم های تشخیص نشست سدیم در مجاورت آب، محل محصولات حاصل از واکنشسدیم آب در حادثه نشست های اضطراری، خاموش کننده آتش گیری سدیم، شستشویسدیم درون درون دستگاه ها و مجموعه های سوخت گاز حفاظتی آرگون بیاثر نیاز دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]