آب سرد کن، دستگاهی است که آب آشامیدنی را سردمیکند و آنرا برای مصرف در اختیار قرار میدهد. آب سرد مصرفی باید درگستره دمایی زیر باشد:در مناطق معتدل ۱۵-۱۰درجه سانتیگراد
مناططق گرمسیر ۱۸-۱۳ درجه سانتیگراد

و شرایط بهداشتی مد نظر قرار گیرد.

آب سرد کن ها معمولاً به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
آب سرد کن های مخزن دار مجهز به شناور
آب سرد کن های بابلر( بطری دار با قابلیت تعویض بطری)
آب سردکن آنی (بدون مخزن آب آشامیدنی)

آب سرد کن های مخزن دار مجهز به شناور

اینآبسردکن ها به آب لوله کشی وصل میشوند و مخزن آنها توسط یک شیر مجهز بهشناور همیشه پر می ماند و هم چنین برای آب اضافی که ممکن است در حین خوردنآب سرد پیدا شود، مستقماً به مجرای فاضلاب وصل هستند. بیشتر این نوع را درشرکتها و محل های عمومی میتوان دید.

این نوع آبسرد کن ها معمولااز یک سیستم پمپ حرارتی(مانند یخچال) برای خنک کردن آب استفاده می نمایند.لولههای اواپراتور به شکل لوله مسی به دور یک مخزن فلزی جوش میخورد. آبوارد مخزن میشود و با مصرف برق توسط مدار خنک کننده، خنک میشود. با مصرفآّب ، شناور تعبیه شده در مخزن پایین میآید و شیر آب ورودی باز میشود تامخزن پر شود.

برای رعایت اصول بهداشتی لولههای اواپراتور که حاویگاز است نباید باآب مصرفی تماس پیدا کند. به عبارتی لولهها باید خارجمخزن باشند. که این خود اتلاف انرژی چشمگیری را در پی دارد. قدرت سیستمبرودتی باید به اندازهای باشد که دیوارههای مخزن یخ نزند ولی آب به سرعتخنک شود!

ظرفیت سرمایش: بر اساس شرایط استاندارد آبسردکنها باید دریک ساعت نصف ظرفیت مخزن خود آب خنک تحویل دهند.مثلا آب سردکنی با مخزنی بهحجم ۱۵۰ لیتر اگر استاندارد باشد باید ۷۵ لیتر در ساعت آب خنک دهد.یا بهعبارتی ظرفیت سرمایش آن ۷۵ لیتر بر ساعت است.

چرا آبسردکنها معمولاآب گرم میدهند؟ اگر ناگهان نرخ مصرف آب بالا رود (مثلا ساعات پس ازناهار)همانطور که گفته شد آب خنک شده از مخزن خارج میشود و از شیر شناورآب گرم جایگزین آن میشود. بنابراین نرخ مصرف آب سرد با کیفیت دمای آبنسبت عکس دارد.یعنی هر زمان آب بیشتری مصرف کنیم به تدریج آب گرمترینصیبمان میشود. مثلا فرض کنید ساعت ۱۱ صبح آبسردکن را به برق وصل می کنیم.آب در عرض یک ساعت به دمای ۹ درجه سانتیگراد میرسد البته اگر کسی در عرضاین یک ساعت آب ننوشد .آب درون مخزن در بهترین شرایط ممکن در دمای ۹ درجهسانتیگراد قرار دارد. ساعت ۱۲ ظهر است نفر اولی که از آبسرد کن استفادهمیکند ، آب ۹ در جه مصرف میکند اما همان مقدار که او آب مصرف میکند آبگرم جایگزین آب رفته از مخزن میشود. بنابراین نفر بعد آب گرمتری میخوردو همین طور برای نفرات بعد در حالی که آبسردکن فرصت خنک کردن آب درون مخزنرا ندارد به همین علت در ساعات پیک مصرف آب آشامیدنی همه آب گرم میخورند

آبسرد کن های بابلر (با بطری)

منبعآب مصرفی در آنها بصورت بطری های بزرگی است که بطور وارونه روی آب سرد کنقرار میگیرند و بعد از خالی شدن باید بطری خالی را با بطری جدیدی که پراز آب است جایگزین کرد. این آب سرد کنها نیز از پمپ حرارتی بهره میبرنداما اواپراتور به صورت صفحهای است که جدا از مخزن بوده و آب در حجم کم باقرار گرفتن بر روی صفحه خنک میشود این سیستم برای مناسب برای استفاده درمکانهایی با مصرف آب کم میباشد.

آبسردکن آنی (ANI)

ایننوع آبسرد کن در سال ۲۰۰۷ میلادی اختراع و ثبت گردید . سیستم خنک کنندهمورد استفاده همان پمپ حرارتی یا سیکل یخچال است اما امکانات ذخیره انرژیدر سیستم تعبیه گردیده است و منبع آب آشامیدنی که در مواردی منبع تجمعآلودگی هاست حذف گردیده است. در این نوع از آبسردکن آب به صورت لحظهای(آنی) خنک میگردد از همین روی با افزایش نرخ مصرف آب دمای آب افزایشنمییابد لذا در ساعات پیک مصرف آب سرد نیز دمای آب ثابت و بین ۱۳-۹ درجهسانتیگراد میباشد. همچنین بااین سیستم امکان لوله کشی آب خنک به نقاطمختلف میسر میباشد به عبارتی در اماکن بزرگ که احتیاج به ارائه آب خنک درچند نقطه احساس شود ،مانند ساختمانهای چند طبقه، میتوان از این سیستم بهعنوان پکیج آب سرد مرکزی بهره برد و با لوله کشی و طراحی چشمه آب راانتقال داد زیرا بر خلاف دو نوع فوق الذکر فشار آب خروجی به فشار استاتیکیمنبع وابسته نیست.