این ماشین میتواند ریشهچهها را با توجه بهنیازهای زراعی، در فاصله بین ردیفهای ۶۵ سانتیمتری و فاصله بین بوتهای۵۰ سانتیمتر بکارد. با این ماشین عمق کاشت قابل تنظیم بوده و ریشهچههابه طور عمودی در خاک قرار میگیرند. کشت ردیفی امکان استفاده از سایرماشینهای عملیات زراعی را در مراحل داشت و برداشت فراهم مینماید. تراکمریشهچههای کاشته شده در روش دستی به طور متوسط ۲۰۰۰۰ عدد ریشه چه درهکتار است ، در حالی که این رقم با استفاده از ماشین به ۲۸۰۰۰ افزایشمییابد.


ساختمان و طرز کار ماشین

ماشین ریشهچهکار بهصورت نیمه اتوماتیک و دو واحدی ساخته شده است و قابل اتصال به انواعتراکتورهای متداول است. این ماشین از قسمتهای شاسی، چرخهای حامل، مخزنریشهچه، کارنده ریشهچه، شیار بازکن، شیار پُرکن، چرخهای فشار دهنده،سیستم انتقال نیرو و صندلی تشکیل شده است.

طرز کار ماشین به اینترتیب است که بر روی هر واحد کارنده ماشین یک نفر کارگر قرار گرفته وموقعی که تراکتور به سمت جلو حرکت میکند، شیار بازکن در عمق تنظیم شدهشیار ایجاد میکند. در این هنگام کارگر ریشهچه را از مخزن برداشته و دربین دستکهای کارنده قرار میدهد. به تناسب پیشروی تراکتور، دستکهایکارنده نیز میچرخند.

موقعی که ریشهچه در داخل شیار قرار گرفت،دستکهای ریشه چه گیر از هم باز شده و ریشهچه در داخل شیار رها میگردد.شیار پُرکنها بعد از قرار گرفتن ریشهچه در شیار، خاک اطراف ریشهچه راجمع کرده و روی آن پوشانده و پشته ایجاد میکنند. پس از این کار دو عددچرخ فشار دهنده که تحت زاویه در دو طرف ریشه چه حرکت میکنند، خاک را بهاطراف ریشهچه میفشارند.کاربرد و تنظیم ماشین

ماشینبه وسیله اتصال سه نقطه به تراکتورهای جاندیر، مسی فرگوسن 445U و 650Uقابل اتصال است. پس از بستن ماشین به تراکتور، فاصله بین ردیفی، فاصله بینبوتهای و عمق کاشت تنظیم میشود. تنظیم عمق کاشت به وسیله چرخهای حاملدر طرفین ماشین و بازوی وسط تراکتور صورت میگیرد. هر واحد کارنده بهوسیله یک عدد کرپی به تولبار بسته میشود. با تغییر محل کرپی در رویتولبار فاصله بین ردیفی تنظیم میشود. برای تنظیم فاصله بین بوتهایمیتوان از چرخ زنجیرههایی با قطرهای متفاوت استفاده نمود. برایراهاندازی ماشین بر روی هر واحد کارنده یک نفر کارگر ماهر قرار میگیرد.کارگر ریشهچهها را یکییکی از مخزن ریشه چه برداشته و در بین دستکهایکارنده قرار میدهد. در موقع کار، یک نفر کارگر نیز برای حمل ریشهچه ازسر مزرعه تا محل دستگاه و پُر کردن مخزن ماشین مورد نیاز است.منابع

ماهنامه ترویجی سبزینه شماره هشتم

۱ـکاظمین خواه، کریم. همت، عباس. ۱۳۷۵. ارزیابی پارامترهای عملکردی ماشینریشه کار انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی، تبریز. شماره ۱۵۸.
۲ـکاظمین خواه، کریم. همت، عباس. ۱۳۷۵. مقایسه ظرفیت مزرعهای و هزینههایکاشت در کاشت دستی و مکانیکی ریشه چه چغندرقند. مرکز تحقیقات کشاورزیآذربایجان شرقی، تبریز، شماره ۳۵۶.
۳ـ کولیوند، محمد. ۱۳۶۶. زراعت چغندقند. انتشارات موسسه تحقیقات چغندرقند. کرج.
Accord Landmachines co, 1963. Transp@anters hoeing machines. Germany. - ۴