باتوجه به اینکه دیروز در تهران زلزله آمد، امروز به بررسی زلزله درکشورهای مختلف جهان میپردازیم. (میدانم این دو موضوع ربطی به هم ندارنداما خب کدام یک از کارهای ما به هم ربط دارند که این دومیاش باشد!)
ونزوئلا:
زلزله میآید. ایران ضمن همدردیبا ملت فهیم ونزوئلا، برای آنها حدود دو میلیون خانهی پیشساخته ومقادیر خفنی بیسکویت و کلوچهی لاهیجان و کنسرو ارسال می‎کند. قرار میشودتمام مردم ایران یا یک لقمه از غذایشان را به آنها بدهند یا دولت خودش بهزور یک لقمه از غذای ملت بزند و به آنها بدهد. رئیس جمهور ونزوئلا هملبخند میزند و با اوباما دست میدهد!
اسپانیا:
زلزله میآید. هیچکس بر اثر آنکشته و زخمی نمیشود و فقط چند تا گاو به خیابان میآیند. مردم پارچهیقرمز نشان میدهند و برای تفریح میدوند. گاوها صد و هشتاد نفر را کشته ودو هزار نفر را زخمی میکنند!
افغانستان:
زلزله میآید. سیصد هزار نفرکشته میشوند. القاعده مسئولیت زلزله را بر عهده میگیرد. نیروهایآمریکایی تمام کوهستانهای افغانستان را بمباران میکنند و سیصد هزار نفردیگر از جمله بنلادن را در این درگیریها از بین میبرند. بعد از چهارساعت پسلرزهی فسقلی دیگری میآید و بنلادن مسئولیت آن را هم بر عهدهمیگیرد!
ژاپن:
اخبار ژاپن اعلام میکند که ازامروز به مدت یک ماه، هر روز زلزلهای به بزرگی هشت و نیم ریشتر، توکیو راخواهد لرزاند. ساکنان توکیو زیر لب میگویند سوسکی بابا و برای امتحانکردن مقاومت ساختمانها، سه ریشتر هم خودشان به صورت دستی به زلزله اضافهمیکنند. یک دستگاه هم درست میکنند که جو را تبدیل به آبجو کند و موقعزلزله بیشتر سر حالشان بیاورد!
امارات:
زلزله میآید. نیمی از کشورنابود میشود. دور ساختمانهای مخروبه نوار زرد میکشند و آنها را بهمکان توریستی تبدیل میکنند. ایرانیها از این مکانها دیدن میکنند واماراتیها با پول حاصل از صنعت توریسم، یک کشور دیگر درست میکنند!
فرانسه:
زلزله قرار است تا چند روز دیگربیاید. تمام مردم اعتصاب میکنند و خواستار منع وقوع زلزله در کشورشانمیشوند. حمل و نقل عمومی مختل میشود. در نهایت زلزله تسلیم خواست مردممیشود و دیگر نمیآید!
آمریکا:
زلزله میآید. هیچکس کشته وزخمی نمیشود اما دو نفر و نصفی بیخانمان میشوند. تلویریون ایران ده باراین خبر را پخش میکند و سیاستهای باراک اوباما، جرج بوش، کلینتون و ...و کریستف کلمب مورد انتقاد شدید قرار میگیرد! وزیر خارجهی آمریکا خطرتروریسم را گوشزد میکند و دوباره افغانستان را بمباران میکنند!
فلسطین:
زلزله میآید. کسی خانه ندارد تابیخانمان شود! یازده هزار نفر از نیروهای غیرنظامی کشته میشوند.قطعنامهای توسط تمام کشورهای جهان با امضای ایران صادر شده و کشتارغیرنظامیان محکوم میگردد. در انتهای این قطعنامه تأکید میشود که در صورتتکرار زلزله، عواقب بسیار بدی در انتظار رژیم صهیونیستی خواهد بود! ششصدمیلیون دلار کمک مالی هم توسط همان تمام کشورهای جهان صورت میگیرد!
سوئیس:
زلزله میآید. دستهی عینک چهارنفر از ساکنان میشکند. از سوی دولت به تمام شهروندان سوئیس مبلغ سهمیلیون یورو وام بلاعوض پرداخت میشود. کل کابینه از مردم عذرخواهی کرده وضمن پذیرش مسئولیت تمام اتفاقات، دستهجمعی استعفا میدهند!
کلمبیا:
زلزله میآید. تمام جمعیت کشوربه جز نود و یک نفر کشته میشوند. درگیری مسلحانه رخ میدهد. یک نوجوان 14ساله با آر.پی.جی نود نفر دیگر را میکشد. بعد به خودش هم مظنون میشود وآر.پی.جی را توی حلقش فرو میکند!
هند:
زلزله میآید. تمام خانهها خرابمیشود. مردم آوارهی کوچه و خیابان میشوند و از گرسنگی در آستانهی مرگقرار میگیرند. بعد در یک اقدام همگانی مرتاض میشوند و از مرگ حتمی نجاتپیدا میکنند!
ایران:
زلزله میآید. شصت هزار نفر کشتهو زخمی میشوند. آمار آسیبدیدگان زلزله در این دولت با آمار دولتهایقبلی مقایسه و از عدم افزایش آن به عنوان یکی از مفاخر دولت یاد میشود.مخالفان دولت هم به شدت سرکوب می‎شوند ... در نهایت تمام ماجرای زلزله وسرکوب تکذیب می‎شود، ابطحی به فریبخورده بودن خود اعتراف میکند و ریشتررا هم رمز آشوب میداند!

golabi-life.blogfa.com