قفل چرخ وسیلهای برای جلوگیری از حرکت وسایل نقلیهاست. قفل چرخ در معمولترین شکل خود، از قفلی تشکیل شده که چرخ را احاطهکرده و برای ممانعت از جدا کردن خودش و همچنین چرخ، ساخته شدهاست.
ازقفل چرخ معمولا برای منظورهای امنیتی، همچون جلوگیری از دزدیده شدن توسطدزدهای یدککش یا ممانعت از رانده شدن وسیلهٔ نقلیهٔ فرد توسط دزداناستفاده میشود.

همچنین از آن در پارککردنهای غیرمجاز یاغیرقانونی به جای یدککشی (بکسل) وسیلهٔ نقلیهٔ خاطی، استفاده میشود. دراین موارد، پلیس یا صاحب مِلکی که قفل چرخ را بر وسیلهٔ نقلیه گذاشته،ممکن است برای گشودنش، مطالبهٔ جریمه کند.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/e/eb/قفل_چرخ.JPG/800px-قفل_چرخ.JPG" alt="" />