مانیتور آتش (به انگلیسی: deluge gun, firemonitor, master stream, or deck gun) وسیلهای است که در آتش نشانی از آنبرای پرتاب حجم زیادی آب به طور ناگهانی استفاده میشود. معمولا ازمانیتورهایی استفاده میشود که 1800 لیتر در دقیقه پرتاب میکنند ولیمانیتورهایی هم موجودند که بیش از 7500 لیتر در دقیقه را هم میتوانندپرتاب کنند.
این دستگاه میتواند روی ماشین آتش نشانی سوار شود و یا بر روی سه پایه مخصوصی گذاشته شود.