سرن (CERN) یا سازمان اروپایی پژوهشهای هستهای(فرانسوی: Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire)،بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرهای جهان است که در سال ۱۹۵۴ در بخششمالشرقی شهر ژنو در کشور سوییس بر مرز فرانسه واقع شده است. در حال حاضربیست کشور اروپایی عضو این سازمان بوده و ۲٬۶۰۰ کارمند به طور تمام وقت وهمچنین در حدود ۷٬۹۳۱ دانشمند و مهندس (به نمایندگی ۵۸۰ دانشگاه و مؤسسهٔتحقیقاتی از ۸۰ کشور جهان) در آن مشغول به کارند.
فعالیت اصلی سرن ساختتجهیزات شتابدهندهٔ ذرات و دیگر زیربناها و تجهیزاتی است که برای تحقیقاتفیزیکی در انرژیهای بالا استفاده میشوند. آشکار سازهای فراوان موجود درسرن، حاصل همکاریهای بینالمللی میباشند. مقر اصلی این سازمان واقع درمیرن شاملی یک مرکز رایانهای نیز میباشد. این مرکز دارای امکاناتپردازشی قدرتمندی میباشد و اختصاصاً برای بررسی دادههای حاصل ازآزمایشها تعبیه شدهاند. به همین لزومت دسترسی به این امکانات در تماممرکز موجب شده از گذشته تاکنون، این مرکز نقش یک توزیع کنندهٔ بزرگ شبکهٔمحلی گسترده را نیز ایفا کند.

به عنوان یک تأسیسات جهانی، سرن نهتحت حوزهٔ قضایی و حکومتی دولت سوییس و نه تحت نظارت دولت فرانسه ادارهمیشود. کمک اعانهٔ کشورهای عضو در سال ۲۰۰۸ جمعاً معادل ۶۶۴ میلیون یوروو یا ۱ میلیارد دلار آمریکا بوده است.