انستیتو انترپرایز آمریکااز ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادانستیتویانترپرایز آمریکا در سال ۱۹۴۳ برای تحقیقات در زمینه سیاستگذاری کلانایالات متحده آمریکا پایه گذارده شد. این سازمان یکی از مهمترین وپرنفوذترین موسسات سیاستگذاری در آمریکا است که با سیاستمداران مرتبط باحزب جمهوری خواه و نومحافظه کار ارتباط گستردهای دارد.

ارگان رسمیاین جریان انترپرایز آمریکا (The American Enterprise) نام دارد. اینسازمانها همگی از کمکهای مالی بنیاد برادلی سود میجویند.

نقطهعزیمت نومحافظه کاران بطور سازمان یافته از سال ۱۹۹۷ (میلادی) و تأسیسپروژه قرن نو آمریکایی تعیین میشود. دو متفکر و بنیانگذار این سازمان بیلکریستول و رابرت کسگان میباشند. هدف از تأسیس این سازمان ایجاد اتحاد بینگروههای مختلف محافظه کار آمریکایی و بازیافت دوره رونالد ریگان است. باتوجه به اینکه خطر کمونیسم بهعنوان یک متحد کننده اصلی گروههای محافظهکار دیگر وجود نداشت.

اعضای این سازمان که همگی عضو حزب جمهوریخواه میباشند از کمک فکری و استراتژیک متفکران برجستهای مثل فرنسیسفوکویاما و پال ولفوویتز بهره میبردند. انتخاب جرج دبلیو بوش این سازمانرا به راس قدرت آمریکا نزدیک کرد و اعضای آن و انستیتو انترپرایز آمریکادر وزارت دفاع و وزارت خارجه مستقر شدند.

شخصیتهای عمدهای کهحامی این تفکر بودهاند نظیر جان نگروپونته مسئول امنیت ملی کشور، ودونالد رامسفلد وزیر دفاع و جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحدمقامات اصلی کشور را داشتند و تأثیر سرنوشت ساز ریچارد پرل بر وزارت دفاعهنوز ادامه دارد. همه این شخصیتها مایل به برخورد قاطع با ایرانمیباشند. شخصیت عمده دیگر که حامی این تفکر است دیک چنی معاون رئیس جمهورمیباشد.[۱]
منابع:
گلوبالیزاسیون