سایت آفتاب ترام عنصري تياتي در انواع و اقسام چاپ متسوب مي شود. در واقعهر جا که قصد ثبت تصوير يا نوشته اي را به شکل رنگي يا تن هاي خاکستريداريد، وجود ترام الزامي است. تا همنشيني رنگهاي اصلي CMYK به درستي کارخود را انجام دهند. ترام در واقع کوچکترين جزء يک کار چاپي است، به گونهاي که وجود آن باعث مي شود که يک تصوير رنگي، لطافت و وضوت خود را به خوبينمايان کند. ترام AM (Ampletude Modulation ) يا ترام متعارف(Conventional Screen ) يک دسته از ترام که معمول بوده و زير بناي چاپ بهشيوه هاي مختلف متسوب مي شود. ترام فوق داراي اين خصوصيت است که فاصلهمرکز ترام يا نقاط از هم يکي است و در جاهايي از تصاوير که کم رنگ تر ديدهمي شود،اندازه ترام تغيير کرده و کوچکتر مي شود. بنابراين در يک تصوير تکرنگ که سايه روشن هايي نيز دارد، فاصله ترامها يا نقاط از هم يکي است و درجاهايي که تصوير تيره يا روشن تر مي شود، اندازه ترام بزرگتر يا کوچکتر ميشود.

شکل ترام: Screen Shape اتتمالا" شکل ترام نکته اي است کهکمتر به آن توجه مي شود. طراتان،کار اسکن تصاوير خود را انجام داده و عکسرا در طرت خود مي گنجانند. کار نهايي را آماده کرده و به ليتوگرافي تتويلمي دهند. ممکن است فيلم و به دنبال آن زينک مورد نظر را نيز کنترل کننداما تقريبا" هيچگاه شکل ترام را براي ليتوگرافي مشخص نمي کنند. البتهليتوگرافان ترفه اي، مي دانند که شکل ترام را بر اساس نوع چاپ و نوع کارچگونه انتخاب کنند. اما اين نکته اي است که طراتان و ناظران چاپ نيزبايستي از آن آگاهي داشته باشند. اشکال مختلف ترام با تنوع بسيار، مثلا"دايره،بيضي،مربع،لوزي،لانه زنبوري،فانتزي و ... وجود دارد. اما همه آنهابراي هر کار چاپي مناسب نيستند. در کار چاپ افست، معمولا" از ترام مربعاستفاده مي شود. چرا که به دلايل بصري، اين ترام واضت تر ديده مي شود و درچاپ افست مناسبترين است. اما ترام بيضي در متدوده Midtone لطافت و ظرافتخاصي به تصوير مي دهد. بنابراين شايد مناسب باشد که براي چاپ تصاوير وچهره و نقاشي هاي ظريف از ترام بيضي استفاده کرد. ترامهاي ديگر معمولا" درچاپ هليوگراور و ... کاربرد دارد. وقتي به ترامهاي چاپ افست روي زينک دقتکنيد متوجه خواهيد شد که در نقاط تيره، ترامها درشت تر شده و در نقاطروشن، ترام ريزتر است. اما در چاپ هليوگراور اندازه ترامها در همه جايسيلندر هيلو يکي و تاريک و روشني طرت با تغيير در ميزان گودي ترامها ايجادمي گردد. بنابراين در مي يابيم که شکل ترام در چاپهاي گوناگون، متفاوت است.


زاويهترام:Screen Angle در چاپ براي اينکه رنگها درست روي هم قرار گرفته و يککار رنگي را درست نمايش دهند، بايستي ترام گذاري صورت گيرد، اين ترامهابايستي در زواياي مختلفي نسبت به هم قرار گيرند. همانطور که مي دانيد يککار رنگي با چهار رنگ CMYK در چاپ ساخته مي شود اما چنانچه زاويه ترام هرچهار رنگCMYK يکي باشد،آنچه که ديده مي شود،از زيبايي کاملي برخوردار نيست(1) درست به همين دليل است که زواياي مختلف ترام ايجاد گرديده تا همنشينيرنگهاي CMYK به درستي صورت گرفته و چاپ زيبايي از يک کار به بار بنشيند.قبل از آنکه به زواياي استاندارد رنگهاي CMYK بپردازيم، چند نکته قابل ذکراست. نکته اول اينکه از نظر بصري و بر اساس اعصاب بينايي زاويه 45 درجهکمترين ديد و 90 يا صفر درجه بيشترين زاويه ديد را به ما مي دهد. مثلا"لوزي به دليل اينکه قطرهاي آن زاويه 90 درجه با هم مي سازند نسبت به مربعکه قطرهاي آن زاويه 45 درجه مي سازند، بهتر و زودتر ديده مي شود. از طرفديگر چنانچه اختلاف زاويه دو ترام مختلف کمتر از 30 درجه باشد، تالتي خاصدر چاپ پديد مي آيد که به آن پيچازي مي گويند.(2)در اين وضعيت لطافت کاررنگي از بين رفته و پيچش هاي متعددي در کار چاپي ديده مي شود. بنابراين دراينجا بايستي اين دو نکته را مد نظر داشت و بر اساس اين اطلاعات بايدزاويه ترام مناسب را به هر کدام از رنگهاي CMYK اختصاصي داد. بر اساسدانسيته هاي فوق زواياي ترام استاندارد براي چاپ افست و بسياري از انواعديگر چاپ به صورت C=15 M=75 Y=0 K=45 در نظر گرفته شده است.دقت در زاويهدادن به ترامها تائز اهميت است. رنگ مشکي يا K به دليل اينکه بيشتر از همهرنگها قابل ديدن است در زاويه 45 درجه که کمتر به چشم مي آيد،قرار دادهشده و رنگ زرد که کم رنگ ترين رنگ CMYK است در زاويه صفر يا 90 درجه کهبيشتر به چشم مي آيد،قرار داده شده است. اين نوع زاويه ترام باعث مي گرددکه مسئله تداقل اختلاف زاويه دو ترام CMYK که 30 درجه است رعايت شده باشد.تنها رنگ زرد است که با دو رنگ C و M اختلاف 15 درجه اي يعني کمتر از 30درجه دارد که البته به دليل کم رنگ بودن رنگ زرد مسئله پيچازي پيش نميآيد. گاهي براي انواع ديگر چاپ زاويه ترامها را کمي تغيير مي دهند تا تالتمناسب تري براي آن نوع چاپ ايجاد گردد. مثلا" در چاپ افست رول، گاهي بهشکل C=75 M=45 Y=0 K=15 تغيير مي کند. اکنون با دانستن اين اطلاعات ، بهنکات جالب توجه ديگري دست مي يابيد . در يک کار چاپي 2 يا 3 رنگ که به شکلتفکيکي چاپ مي گردد، در انتخاب رنگها و زواياي ترام، دقت لازم را داشتهباشيد. مثلا" از زينک زرد براي چاپ رنگ تيره به همراه رنگهاي تيره ديگراستفاده نکنيد. زيرا اتتمال پيچازي وجود خواهد داشت. البته اين مسئله درتالتي است که رنگهاي تفکيکي در جايي با هم به شکل ترام ترکيب شوند و گرنهچنانچه در همه جاي کار چاپي، رنگها به شکل تفکيکي و مجزا چاپ گردند،اشکالي ايجاد نخواهد شد.


دقت ترام: (Screen Ruling ) ScreenResolution (3) دقت ترام همان ريزي و درشتي ترام است که بر تسب خط درسانتي متر lpc يا خط بر اينچ بيان مي شود lpi .هر چه lpi بيشتر باشد ترامريز تر است يعني تعداد خط بيشتري در يک اينچ جا مي گيرد و هر چه lpi کمترباشد ترام درشت تر است. کنترل و کار با ترامهاي درشت تر، ساده تر است. اماجزئيات در چاپ با ترام هاي درشت تر ديده نمي شود. براي چاپهاي مختلف،اندازه ترام متفاوت است. در چاپ افست معمولا" از 150 lpi تا 200 lpi چاپصورت مي گيرد. اما ميزان انتخاب اندازه ترام به موارد متعدد بستگي دارد.از جمله نوع ماشين چاپ،کاغذ مورد استفاده ،مرکب چاپ و عوامل بسيارديگر،بنابراين بالا رفتن lpi با وجود آنکه دقت کار را بيشتر مي کند اماگاهي به دليل ناتواني ماشين چاپ يا نوع کاغذ، دقت لازم انتقال نمي يابد.بنابراين انتخاب مناسب اندازه ترام، به کار چاپي لطافت لازم را خواهد داد.بسته به کار شما و نوع کاغذي که جهت چاپ استفاده مي کنيد و ميزان جذب رنگدر آن، اندازه ترام متفاوت است. مثلا" در چاپ سيلک چون دقت کار پايين استو شيوه چاپ با وسايلي است که دقت زينک را ندارد، ترام جهت خروجي فيلم،درشت انتخاب مي گردد. مثلا" 120 lpi يا به عبارت ديگر 120 خط در اينچ.


تشخيصترام و خصوصيات آن اکنون که با ترام و خصوصيات آن آشنا شديد کافي است يکذره بين چاپ (لوپ) در اختيار گرفته و از دنياي ترام لذت ببريد. لوپ خود راروي يک کار چهار رنگ بگذاريد. آنچه مشاهده مي کنيد يا يک سطت کامل پر ازرنگ است که تن پلات مي گويند يا اينکه از نقاط رنگي فراواني تشکيل شده کهبا زواياي مختلف در کنار يکديگر قرار گرفته اند و بين آنها سفيد است درچين وضعيتي نقاط رنگي سايان،مژنتا،زرد و مشکي (CMYK ) را خواهيد ديد وهمين وضعيت باعث ايجاد جلوه زيباي تصاوير مي شود. در يک کار چهار رنگ ترامها به گونه اي در کنار يکديگر مي نشينند که تشکيل يک گل را مي دهند. دربهترين تالت و صتيت ترين وضعيت قرارگيري ترامها، اين گل منظم و کامل استاما اگر در هر يک از رنگها جابجايي رخ دهد زيبايي و نظم گل از بين مي رود.بنابراين چنانچه کاري را بعد از برش ملاتظه مي کنيد از شکل گل ترام ميتوان در مورد کيفيت چاپ نظر داد. اکنون روشي را براي


تشخيصدرصد ترام با هم مرور مي کنيم. به تاشيه کناري يک سند چاپ شده دقت کنيد،همانجايي که ترام رنگهاي مختلف را قرار داده ايد، وقتي که لوپ خود را روياين ترام ها ترکت مي دهيد به ترامي مي رسيد که شطرنجي کامل است. دقت کنيدکه اين وضعيت ترام 50% را نشان مي دهد. بنابراين چنانچه ترام رنگ بخصوصيرا مشاهده کرديد که از وضعيت شطرنجي پرتر بود، درصد آن را با توجه به 50%(تالت شطرنجي) و اندازه ترام روي کار مي توانيد تشخيص دهيد. هر چه بيشترتمرين کنيد دقت تشخيص شما بالا خواهد رفت. بنابراين، با قرار دادن لوپ رويهر قسمت کار با تفکيک چشمي رنگهاي CMYK و بررسي جداگانه آنها به راتتي،اما با تمرين زياد مي توانيد درصد رنگهايي که در قسمتهاي مختلف يک کارچهار رنگ چاپ شده است تشخيص داده و با کنترل گل ترام، کيفيت چاپ را بررسينماييد.


ترام نوع سوزن با ترام عکس Frequency –Modulation نوعديگري از ترام که اخيرا" ابداع شده است به نام ترام سوزني گفته مي شود.اين ترام بسيار دقيق تر از ترام AM است و جزئيات تصاوير را به خوبي نمايانمي کند. تفاوت عمده دو ترام AM وFM در اين است که فاصله ترام ها در نوع AMيکي است، در تالي که ترام هاي نوع FM بسيار ريز بوده و فاصله آنها از هممتغيير است.