چاپ هلیوگراور گونهای از چاپهای برجسته است. درچاپ هلیوگراور از کلیشههای فلزی (غالباٌ چدنی) استوانهای شکل استفادهمیشود که طرح مورد نظر به تفکیک رنگ بر روی آنها حک میشود.
این روشچاپ به دلیل استفاده از کلیشههای چدنی برای چاپ تیراژهای پائین مقرون بهصرفه نیست. چاپ هلیوگراور عموما برای چاپ بر روی سطوح نایلونی (ترس بافان،سلوفان، متالایز) کاربرد دارد.