چاپ فلکسو گونهای از چاپهای برجسته است که در آن کلیشه لاستیکی حاوی طرحمستقیما با جنس چاپ شونده در تماس است. این روش چاپ به دلیل استفاده ازکلیشههای لاستیکی قابل انعطاف(فتو پلیمر)، «فلکسو» نام گرفتهاست. چاپفلکسو عموما برای چاپ بر روی سطوح نایلونی کاربرد دارد.
فلکسو چاپی استکه بیشتر در خدمت بسته بندی کالا قرار دارد. این نوع چاپ که در زمره ی چاپهای برجسته قرار دارد قابلیت چاپ بر روی فیلم، پلاستیک، سلفون، کاغذ ومقوا را دارا است و به هنگام چاپ بر روی کارتن های پلاستیکی، سلفون یا هرصفحه ی شفاف دیگر می تواند سطوح را به صورت موضعی و بر حسب نیاز با مرکبسفید پوشش دهد.