گارسه میز خانه بندی شدهای است که در چاپخانه،حروف برجسته سربی(مخصوص حروفچینی دستی) را داخل آن قرار میدهند. برایتسریع در حروفچینی دستی، حروف الفبا و تمام شکل های آن(اول، آخر و چسبان)و اعداد و علامت های معمول (مانند ویرگول و نقطه و ...) را با ترتیب خاصیدر گارسه قرار میدهند. حروفچینی دستی عمدتا در کار با ماشین های چاپلترپرس و ملخی کاربرد دارد.