چاپ افست نوعی از چاپ که نوشته و عکس را بر سطحلاستیکی یک استوانه (سیلندر) گردان برمی گرداند و سپس آن را با فشاراستوانه دیگر روی کاغذ چاپ میکنند. ماشین معمولی چاپ افست دارای سهاستوانهاست . در چاپ افست نخست آن چه را که باید چاپ شود بر روی صفحهایفلزی به نام زینک منتقل میکنند، سپس این صفحه را با مواد شیمیایی طوریحساس میکنند که فقط نوشتهها و تصاویر آن، مرکب چاپ را به خود میگیرد.زینک را به دور نخستین استوانه میپیچند؛ طرح آن بر اثر فشار روی پوششلاستیکی استوانه دوم برمی گردد. کاغذ سفید که متوالیا به دور استوانه سوممیپیچد مطالب را از روی پوشش لاستیکی استوانه دوم میگیرد. سرعت کارماشینهای چاپ افست بیش از چاپ مسطح (حروفی) میباشد. از بزرگترینتولیدکنندگان ماشینهای چاپ افست درجهان کمپانی هایدلبرگ آلمان است .