دزدی دریایی در سومالی یک تهدید کشتیرانی بینالمللی میباشد که در زمان جنگ داخلی سومالی در دهه ۱۹۹۰ بوجودآمد.[۱]اینتهدیدات از سال ۲۰۰۵ افزایش پیداکرد وباعث افزایش هزینه کشتیرانی و ممانعتدر رسیدن کمکهای غذایی شدهاست.[۲]برخی مقامات کنیا درآمد دزدان دریاییکه حاصل از وجوهات گرفته شده برای آزاد کردن گروگانهای آنها میباشد راتنها در دوازده ماه منتهی به نوامبر ۲۰۰۸، ۱۵۰میلیون دلار تخمینزدهاند.[۳]در آگوست ۲۰۰۸ گروهی از کشورها اقدام به ایجاد منطقه گشت بینالمللی امنیتی در خلیج عدن کردند.[۴]دزدان دریایی نگرانی زیادی برای هندبه علت آنکه قسمت مهمی از تجارت هند از طریق کشتی از طریق خلیج عدنمیباشد بوجود آوردهاند و در نهایت هند مجبور شد که یک ناو دریایی خود رابه این منطق بفرستد.[۵]روسیه نیز اعلام کردهاست که به زودی به مبارزه بینالمللی با درزدان دریایی خواهد پیوست البته این مبارزه خارج از چهارچوبگشت بین اللمللی و بصورت مستقل خواهد بود.[۶]
در ۷ اکتبر ۲۰۰۸ شورایامنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۱۸۳۸ کشورهای جهان را به مبارزه بادزداندریایی سومالی فرا خواند.[۷]بزرگترین سرقت دزدان دریایی در سومالی سرقت یکنفت کش متعلق به عربستان سعودی بود که دومیلیون بشکه نفت به ارزش صدملیوندلار را حمل میکرد.

افزایش ثروت منطقهای

بندرایل که منطقه اصلی زندگی دزدان دریایی است در طول سال ۲۰۰۸ از روستاییکثیف به یکی از لوکس ترین نقاط سومالی تبدیل شد.قسمتی از درآمد دزدیدریایی صرف ساخت ویلاهای لوکس و خرید خودروهای لند کروز دراین منطقهشدهاست.دزدان دریایی میتوانند با زنان زیبا این منطقه ازدواج کنند.دراین منطقه رستورانهای مخصوص گروگانها نیز ساخته شدهاست.مشکلات مبارزه با دزدان دریایی:

بهعلت بالابودن تعداد کشتیهایی که در منطقه تردد میکنند امکان ایجاد گاردنظامی برای تک تک آنها وجود ندارد مشکل اصلی در بوجودآمدن مشکل دزدیدریایی،عدم وجود دولت مرکزی قدرتمند درسومالی میباشد.