آدمکهای آزمایش تصادف کپی تمامقد از بدن انسانهستند که برای شبیهسازی رفتار بدن انسان به هنگام تصادفات رانندگی،پروازی و غیره بکار میروند.
این آدمکها از نظر وزن و لولابندی بهگونهای طراحی شدهاند که تا اندازه دقیقی رفتار بدن انسان را بازسازیکنند. در این آدمکها همچنین ابزاری برای سنجش سرعت برخورد، نیروی تخریب،مقدار تاشدگی، گشتاور بدن، و مقدار کاهش شتاب پس از تصادف تعبیه شده است.