پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم گفت: 12 میلیون و 82 هزار و 850 دختر در سنین بالای 20 سال در کشور مجرد هستند.

بهگزارش خبرنگار مهر درقزوین حجت الاسلام علی اکبر بابازاده صبح امروز درکارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف با موضوع نقش مادران و زنان در اصلاحالگوی مصرف در جامعه که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استانقزوین برگزار شد، اظهار داشت: در کشور ما 12 میلیون و 82 هزار و 850 نفردختر در سنین بالای 20 سال مجرد هستند که یک میلیون نفر از اینها دخترانبالای 30 سال هستند که یکی از مهمترین عواملی که سبب شده تا شاهد بالارفتن سن ازدواج و حتی پایین آمدن آمار ازدواج باشیم اسراف در هزینههایزندگی است.

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم گفت: یکی از مسائلیکه امروزه شاهد اسراف در آن هستیم در خصوص هزینههای مراسم ازدواج است بهطوری که اخیرا در یک ازدواج در تهران 30 میلیون تومان هزینه یک ازدواج،معمولی شده است در حالی که با این هزینه می توان زندگی 30 نفر را شکل دادو این فرهنگ و تفکر باید در جامعه متوقف شود.

بابازاده افزود:موضوع دیگر مهریههای بالا است به طوری که برخی این مهریههای بالا که سکهو شمش با رقمهای یک هزار عدد به بالا است را نشان افتخار و شخصیت میدانند.

وی عنوان داشت: زوجهای زیادی که با مهریههای بسیاربالا زندگی خود را آغاز کردند و نه تنها خوشبخت نشده اند بلکه زندگیشانبه جدایی ختم شده است و اینگونه هزینهها نه تنها آرامش به دنبال نداردبلکه موجب سلب آرامش نیز میشود.

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قمخاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل زندگی مشترک در آیات قرآن کریم رسیدن به آرامشاست و باید با رعایت اصلاح الگوی مصرف و حذف هزینههای گزاف و فرهنگسازیدر این بخش، هدف تشکیل زندگی مشترک را محقق کنیم.

بابازادهخاطرنشان کرد: نقش زنان، مادران و دختران در جامعه بسیار مهم است و در اینبین دختران بسیار باید مورد توجه پدران و مادران و مسئولان قرار گیرند.

ویافزود: شخصیت مادر بر دختران بسیار اثرگذار است چرا که مادر نقش اصلی رادرخانه ایفا میکند بنابراین نباید از تاثیرگذاری این شخصیت در جامعه غافلشد بلکه زنان میتوانند نقش مهمی را در اصلاح الگوی مصرف و نهادینه کردناین رفتاردر فرزندان داشته باشند.

بابازاده با اشاره به دستوراتدینی مبنی بر دوری از اسراف افزود: در دین اسلام در خصوص همه مسائل بهمیانه روی تأکید شده و میانه روی الگوو افراط و تفریط نشانه کمبود انساناست.

وی تأکید کرد: مادران در خانواده باید اصلاح الگوی مصرف رااز سنین پایین به فرزندانشان بیاموزند و خود نیز در هزینههای زندگیتدبیرکنند و میانهروی را لحاظ کنند.

در ادامه مدیرکل تبلیغاتاسلامی استان قزوین گفت: عمر انسان بالاترین و ارزشمندترین سرمایه است وهمه باید از این سرمایه گرانبها به خوبی بهره ببریم.

حجتالاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی افزود: نباید ساعات و لحظات زندگی خودرا به بطالت بگذرانیم چرا که این لحظات دیگر تکرار نمیشود، بنابراین یکیاز مهمترین مواردی که باید اصلاح الگوی مصرف را در آن به کار گیریم زماناست.

وی عنوان داشت: توجه به زمان و استفاده از آن به بهترین شکل ممکن و داشتن اعتدال در همه کارها حتی عبادات امری ضروری است.

مدیرکلتبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: برخی مواقع دیده میشود که برایمسائل غیرضروری بیش از مسائل ضروری زمان و هزینه صرف میکنیم برای نمونهدر بحث ورزش مسئولان میلیاردها تومان هزینه کرده و به این بخش توجه ویژهمیکنند ولی زمانی که در خصوص هزینه کردن برای دین صحبت میشود، میگویندبا کمبود اعتبار مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: در برخی موارد مابرای خود، جامعه، زندگی و امورات مهم ارزش قائل نمیشویم و سلیقهایبرخورد میکنیم و همین امر مشکلاتی را به دنبال دارد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]