به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، استحصالاتان، اتيلن، متانول براي پتروشيمي بوشهر با ظرفيت اسمي 5 هزار و 415تن درسال از برنامه هاي اين شركت براي 5 سال آينده است. شركت ملي صنايعپتروشيمي براي برنامه پنجم توسعه پيش بيني كرده است الفين 12 آروماتيك باظرفيت اسمي 3 هزار و 780 تن در سال، هيدروژن زدايي از پروپان با ظرفيتاسمي سالانه 350 هزار تن، استحصال اتان، اتيلن، پلي اتيلن پتروشيمي باظرفيت اسمي 1 هزار و 30 تن در سال، الفين خارگ با ظرفيت اسمي سالانه 1هزار و 150تن برسد.
اين گزارش حاكي است، براساس برنامه 5 ساله شركتملي صنايع پتروشيمي هيدروژناسيون بنزين پتروشيمي بندر امام با ظرفيت اسمي257 هزار تن در سال، پي وي سي مياندوآب با ظرفيت اسمي 1 هزارو 400 تن درسال، پلي اتيلن سبك انديمشك با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، پلي اتيلنسنگين چهار محال بختياري با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، پلي اتيلنسنگين دهدشت با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، پلي اتيلن سنگين ممسني باظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، وي اي ام همدان با ظرفيت اسمي 185 هزار تندر سال خواهد رسيد.
اين گزارش ميافزايد: الفين 14 فيروز آباد باظرفيت اسمي 1 هزار و 90 تن در سال، پلي اتيلن سبك خطي وسنگين جهرم باظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، پلي اتيلن سنگين داراب با ظرفيت اسمي 300هزار تن در سال، پلي اتيلن سبك فسا با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال، وياي ام فراشبند با ظرفيت اسمي 250 هزار تن در سال، پلي اتيلن خطي وسبكوسنگين كازرون با ظرفيت اسمي 300 هزار تن در سال پيش بيني مي شود در پاياناين برنامه مي رسد.

* نگاهي به مشاركت خارجي برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشيمي

براساسبرنامه ارائه شده اين شركت براي 5 سال آينده در خصوص طرح هاي مشاركت خارجيپيش بيني شده است، اوره آمونياك 8 پتروشيمي لاوان با ظرفيت اسمي 1 هزار و520 تن در سال، اوره آمونياك 13 پتروشيمي لارستان با ظرفيت اسمي 1 هزار و755 تن در سال، اوره آمونياك 14 پتروشيمي نودان با ظرفيت اسمي 1 هزار و755 تن در سال، اوره آمونياك 15 پتروشيمي استهبان با ظرفيت اسمي 1 هزار و755 تن در سال، اوره آمونياك 16 پتروشيمي هرمز با ظرفيت اسمي 1 هزار و 755تن در سال برسد.
اين گزارش حاكي است، اوره آمونياك 17 پتروشيمي هنگامبا ظرفيت اسمي 1 هزار و 755 تن در سال، متانول 7 پتروشيمي مرجان با ظرفيتاسمي 1 هزارو 650تن در سال، متانول 9 مشاركت با سنگاپور با ظرفيت اسمي 3هزار و 300 تن در سال، متانول در پتروشيمي ونيران در محل ايران با ظرفيتاسمي 1 هزار و 650 تن در سال، متانول در ونزوئلا پتروشيمي ونيران با ظرفيتاسمي 1 هزار و 650 تن در سال و متانول عمان با ظرفيت اسمي 1 هزار و 650 تندر سال پيش بيني مي شود در پايان برنامه 5 توسعه برسد.

* جايگاه بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه شركت ملي پتروشيمي

توليدمتانول پروپين ام تي پي اول با ظرفيت اسمي 120 هزار تن در سال، پلياستايرن دوم مجتمع پارس با ظرفيت اسمي 250 هزار تن در سال، اي بي اسپتروشيمي جم با ظرفيت اسمي 200 هزار تن در سال، آلفا الفين پتروشيمي جم باظرفيت اسمي 200 هزار تن در سال، وي اي ام ماهشهر پتروشيمي نوين با ظرفيتاسمي 160 هزار تن در سال، آمونياك2 شركت شيميايي سمن طراح با ظرفيت اسمي1000 هزار تن در سال خواهد رسيد.
جمع آوري گاز هاي برج واحد آمونياكرازي با ارزش اسمي 26 هزار تن در سال، بوتان دي ال با ظرفيت اسمي 80 هزارتن در سال، متانول هند شركت كيميايي پارس خاورميانه با ظرفيت اسمي 1 هزارو 650تن در سال پيش بيني مي شود در 5 سال آينده برسد.

* بزرگترين توليد كننده متانول دنيا تا سال 94

براساس برنامه هاي كلان تدوين شده در صنعت پتروشيمي، اين صنعت تا سال 1394بايد به ركورد بالاترين سهم در توليد متانول جهان، بالاترين سهم در توليداتيلن و اوره خاورميانه دست پيدا كند. ضمن آنكه افزايش سهم سرمايه گذاريبخش خصوصي داخلي و خارجي در كل مالكيت اين صنعت به حدود 80 درصد از ديگراهداف كيفي ترسيم شده براي توسعه پتروشيمي در افق 10 ساله آن خواهد بود.
ازسوي ديگر دستيابي به توليد 12 ميليون تن اتيلن، 10 ميليون تن پليمر، 4ميليون تن آروماتيك ها، 8.5 ميليون تن اوره و 15 ميليون تن متانول ازاهداف كمي بوده كه در افق 10 ساله توسعه پتروشيمي گنجانده شده است.

* افزايش پتروشيمي ها به 100 واحد تا پايان برنامه پنجم

درحال حاضر تعداد 47 واحد پتروشيمي در استان هاي مختلف كشور فعال هستند كهتراكم اين واحد ها در دو منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر و پارس جنوبي بيشتر ازساير استان هاي كشور است. اما مرور توسعه صنعت پتروشيمي در دوران پيروزيانقلاب اسلامي نشان مي دهد كه در حدفاصل سال هاي 1342 تا 57 تنها 5 واحدپتروشيمي در كل كشور فعال بوده است.
اين در حالي است كه به استنادبرنامه هاي تدوين شده در شركت ملي صنايع پتروشيمي در طي برنامه پنج سالهپنجم توسعه كشور بايد عمليات ساخت و اجراي 28 واحد پتروشيمي از محل سفرهاياستاني رئيس جمهور و 21 طرح پيشنهادي وزارت نفت آغاز شود، كه در صورت تحققآن، تعداد كل واحد هاي فعال پتروشيمي ايران را به نزديك 100 واحد افزايشخواهد داد.
فازهاي يك و دو پتروشيمي رازي، مجتمع پتروشيمي بندر امام،امير كبير، بوعلي سينا، خوزستان، تندگويان يك و دو، لاله، فناوران، اميركبير، طرح " پي اي تي " و : پي تي اي " شهيد تندگويان، مارون، طرحپليمرهاي مهندسي خوزستان، مخازن صادراتي پتروشيمي در بندر ماهشهر،ايزوسيانات هاي كارون، پتروشيمي فجر يك و دو، زاگرس، برزويه، فاز يك بندرپتروشيمي پارس، فاز يك پتروشيمي مبين، اوره و آمونياك غدير يك، پليمر آرياساسول، جم و فاز يك پارس از مهمترين واحدهاي پتروشيمي بوده كه توسط دولت وبا مشاركت خارجي و يا خصوصي به مرحله توليد تجاري و بهره برداري رسيده است.