در جنگ جهانی دوم فرماندهی نظامی در انگلستان ازگروهی از دانشمندان دعوتی بعمل آورد تا در مسایل سوق الجیشی و تدابیر جنگیمربوط به دفاع زمینی و هوایی این کشور مطالعه نمایند. هدف آنها تعیینموثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی بود. از جمله مسایلی که موردبررسی قرار گرفت مطالعه کارایی بمب افکنهای نوع جدید و روش استفاده ازراداری بود که به تازگی اختراع شده بود. تشکیل این گروه علمی به عناوناولین فعالیت رسمی تحقیق در عملیات به شمار آمده است.نام تحقیق در عملیاتظاهراْ بدین مناسبت داده شده بود که این گروه به پژوهش در عملیات(نظامی)پرداخته بود. این رشته جدید تصمیم گیری از آغاز به عنوان رشته ای شناختهشده است که اطلاعات علمی را از طریق تلاش گروهی متخصص در نظامهای مختلف بهمنظور تعیین بهترین نحوه استفاده از منابع محدود به کار می گیرد.
نتایجامیدبخشی که توسط گروههای تحقیق در عملیات در بریتانیا به دست آمده بودفرماندهی نظامی ایالات متحده را بر آن داشت تا فعالیتهای مشابهی را شروعنماید. از فعالیتهای موفقیت آمیز گروههای آمریکایی می توان مطالعه مسایلپیچیده تدارکات نظامی٫ ابداع الگوهای جدید پرواز٫ طرح مین گذاری دریا واستفاده موثر از وسایل الکترونیکی را نام برد.
پس از جنگ موفقیتگروههای نظامی توجه مدیران صنعتی را به خود جلب کرد. اینان در جستجوی راهحلهایی برای مسایل خود بودند که بر اثر وارد شدنتخصص شغلی در تشکیلاتتجاری روز به روز حادتر می شدند. زیرا با وجود این واقعیت که اصولا مشاغلتخصصی برای خدمت به هدف کلی یک سازمان به وجود می آیند٫ اهداف فردی اینمشاغل ممکن است همواره با مقاصد آن سازمان سازگار نباشند. این وضع منجر بهمسایل تصمیم گیری پیچیده ای شده است که نهایتا سازمان تجاری را مجبورنموده تا درصدد استفاده از موثرترین روشهای تحقیق در عملیات برآیند.
اگرچهپیشگامی تحقیق در عملیات به عنوان یک نظام جدید با بریتانیای کبیر بودچیزی نگذشت که رهبری این رشته به سرعت در حال رشد را ایالات متحده به دستگرفت. اولین تکنیک ریاضی در این رشته که مورد قبول همه قرار گرفت و روشسیمپلکس برنامه ریزی خطی نامیده شد در سال ۱۹۴۷ توسط ریاضیدان آمریکاییجورج.ب. دانتسیک به وجود آمد. ار آن به بعد با تلاشها و همکاریهای علاقهمندان در موسسات علمی و صنعتی تکنیکها و کاربردهای جدیدی پدید آمده اند.
تاثیرتحقیق در عملیات را امروزه می توان در بسیاری از زمینه ها مشاهده نمود.صحت این امر تعداد زیاد موسسات علمی است که دوره هایی در سطوح تحصیلیمختلف در این رشته عرضه می نمایند. در حال حاضر بسیاری از شرکتهای مشاوردر مدیریت سرگرم فعالیتهای تحقیق در عملیات می باشند. این فعالیتها ازکاربردهای تجاری و نظامی فراتر رفته و اکنون بیمارستانها٫ موسسات مالی٫کتابخانه ها٫ طراحی شهرها٫٫ دستگاههای ترابری و حتی بررسیهای کشف جنایت رادر برگرفته اند.