جایزهٔ فیلدز یا نشان فیلدز (به انگلیسی: Fields Medal) جایزهای است کههر چهار سال یکبار به ابتکار ریاضیدان کانادایی جان چارلز فیلد در جریانکنگره اتحادیه جهانی ریاضیات به ریاضیدانان جوان (کمتر از چهل سال) کهکار ارزندهای در ریاضی انجام داده باشند، داده میشود.
جایزه فیلدز بهطور رسمی از سال ۱۹۵۴ اهدا میشود. این جایزه را «نوبل ریاضیات»میخوانند[۱] (گفتنی است جایزه نوبل در رشته ریاضی اهدا نمیشود). اینجایزه در واقع یک مدال (یا سکه) به همراه ۱۵٬۰۰۰ دلار کانادا است. سکه ازطلا ساخته شدهاست که روی ان تصویر نیمرخ ارشمیدس حکاکی شدهاست.نکتهٔمهم دربارهٔ این جایزه این است که این جایزه به افراد زیر چهل سال اعطامیشود که کشف مهمی در ریاضیات کرده باشند.

این مدال برای اولین بار به دو دانشمند ریاضیدان لارس آلفُرس و جسه داگلاس داده شد.